\Качество

Качество

Продуктите на Телетек Електроникс ЕАД отговарят напълно на европейските и международните стандарти за качество и приложимост. Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2015, от оторизирания орган SGS.

Сертификатите, притежавани от Телетек Електроникс ЕАД са пряко свързани с проектиране, производство, продажби и сервизиране на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи.

Нашите продукти са тествани, стандартизирани и сертифицирани съгласно всички европейски норми и притежават сертификати издадени от акредитираните сертификационни лаборатории.

Политика за качество

Политиката по качеството на “Телетек Електроникс” е съобразена и се ръководи от визията и стратегическите цели на Организацията.

Тя включва активни действия по внедряване на  нови технологии с цел да се осигури възможност за предлагане на разработка и производство на високо конкурентни изделия в областта на алармените и пожароизвестителни системи и произ­водство на електронни изделия по поръчка на клиента. 

ПОЛИТИКА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ


ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА
Целта на тази политика е да установи ясни и единни стандарти, за да се гарантира, че всички бизнес процеси и операции се извършват по етичен начин. Политиката важи за всички служители в Телетек Електроникс ЕАД.

Политиката важи и за доставчици, подизпълнители, представители и други контрагенти на Телетек Електроникс ЕАД. 
Научете повече тук.

Нашата политика се ръководи от следните принципи:

 

 • Максимално изпълнение на изискванията и очакванията на клиента;

 • Поддържане на ефективна система за управление на фирмените дейности, включително планиране, определяне на измерими цели и анализ на резултатите;

 • Съответствие на изделията и услугите с изискванията на приложимите стандарти

 • Непрекъснато подобряване на дейността за по-високо качество на произвеж­даната продукция и предоставяните услуги;

 • Спазване на приложимите нормативни изисквания;

 • Осигуряване на подходящо работно оборудване, инфраструктура и квалифициран персонал;

 • Ангажираност на персонала за качеството на дейността на всяко работно място и удовлетворяване изискванията на клиента;

 • Осигуряване на квалифициран персонал и развитие на неговата компетентност и умения;

 • Съвместна работа и създаване на партньорски отношения с доставчиците с цел подобряване на качеството.

Като резултат на фирмената политика ръководството на Телетек Електроникс ЕАД си поставя дългосрочни цели, които намират отражение в стратегията на фирмата.

Политиката по качеството се разяснява на всички служители на фирмата.

Политиката се преглежда периодично от Ръководството на фирмата за адекватност.

Цели по качество

Ръководството на Телетек Електроникс ЕАД определя своите принципни цели по качеството:

 • Разрастване и развитие на фирмата

 • Увеличаване на дела на експорта

 • Увеличаване на пазарния дял на съществуващите пазари и стъпване на нови

 • Увеличаване на оборота и подобряване на финансовите показатели

 • Развиване и усъвършенстване на съществуващата продуктова гама и внедряване на нови иновативни разработки

 • Поддържане на висок стандарт и качество по отношение на всички фирмени процеси и дейности

 • Оптимизация на технологичните процеси

 • Намаляване на производствената дефектност

 • Пълна клиентска удовлетвореност

Конкретните цели се поставят в годишните бизнес-планове като се определят измерители под формата на показатели за количествена и качествена оценка за постигането им, както и отговорностите на структурните звена за постигане на целите.

Целите подлежат периодично на преглед за адекватност с фирмената Политика по качеството.

Мениджър Качество

Телетек Електроникс ЕАД

Всички сертификати по качество на Телетек Електроникс ЕАД могат да бъдат изтеглени тук.