\Общи условия за продажба

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА

1.         ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Дружеството“ обозначава TELETEK ELECTRONICS JSC и където контекстът го признава или изисква, неговите служители и упълномощени подизпълнители.

„Купувачът“ обозначава лицето, формата или дружеството, което поръчва Оборудването от Дружеството, включително посредниците на собствена търговска марка и дистрибуторите на Дружеството.

„Дистрибуторът“ обозначава Купувач, който закупува и търгува на Територията с Оборудването под търговската марка/марковия етикет на Дружеството.

OBL“/„Купувач със собствена търговска марка “ – обозначава Купувач, който закупува Оборудване от Дружеството и пуска Оборудването на пазара под собствено си име или търговска марка/марков етикет.

Договорът“ обозначава договора за покупко-продажба на Оборудването и/или лицензирането на софтуер, сключен между Дружеството и Купувача, както и договора, сключен с Купувача със собствена търговска марка.

„Документация“ обозначава целия софтуер, техническа информация и данни (включително Софтуера и всякаква документация за Софтуера), които се предоставят на Купувача, независимо от записаното.

„Обектът“ обозначава мястото, на което ще се монтира Оборудването.

„Софтуерът“ обозначава всяка компютърна програма или набор от компютърни програми, каквото и да е записано, състоящи се от или предоставени за използване с Оборудването.

„Специални условия“ означава всички условия, посочени в Договора, във всяка оферта или приемане на поръчка и в случай на несъответствие между настоящите Условия и Специалните условия, Специалните условия ще имат предимство.

„Оборудването“ обозначава цялото оборудване или системи, подробно описани при приемането на поръчката, но изключващи всякакъв софтуер.

„Територия“ обозначава територията, договорена в Договора, на която Купувачът има право да предлага Оборудването.

„Събитие, свързано с форсмажорни обстоятелства“ означава всяко непредвидимо или непредотвратимо събитие с извънреден характер, което възниква след подписването на Договора, което прави невъзможно изпълнението на задълженията, поети по този Договор, включително, но не само: природни бедствия, бунтове, метежи, размирици или безредици, война, нашествие, гражданска война, терористични актове, земетресения или всякакви други природни явления, правителствени ограничения, стачки на национално равнище или с широко поле на действие, ембаргота, съдебни или държавни действия, актове на гражданска или военна власт.

Уеб сайтът на Дружеството“ обозначава уеб сайта: https://teletek-electronics.com.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ, ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

2.1 . Всички Договори се сключват само при тези Условия. Настоящите Условия и Специалните условия (ако има такива) имат предимство пред всякакви променливи условия, срокове, гаранции или декларации, посочени в поръчката на Купувача или в кореспонденцията или на друго място, като с настоящото се изключват всякакви условия, гаранции или декларации за противното. Никакви изменения или отказ от права или допълнения към Договора не са обвързващи, освен ако не са изрично договорени или потвърдени в писмен вид и подписани от Директор на Дружеството или от надлежно упълномощено от него лице;

2.2            Не са приложими никакви други условия на Купувача, освен ако не са изрично и писмено потвърдени от Дружеството.

2.3            Условията се прилагат и за всяко последващо споразумение между Дружеството и Купувача за покупко-продажба на резервни части, надстройки или друго оборудване;

2.4            Поръчка, направена от Купувача, представлява оферта, която е предмет на настоящите Условия и на всякакви Специални условия. Приемането на такава поръчка (която съставлява Договора) се извършва чрез писмено приемане от Дружеството или чрез доставка.

3                 ЦЕНИ

3.1            Цената/ите, дължима/и за Оборудването, е приложимата цена към датата на изпращане, освен ако в Договора не е посочено друго.

3.2            Всички цени са и се заплащат в ЕВРО и не включват разходите за застраховка за превоз на товари, ДДС и други приложими данъци, които се заплащат от Купувача, освен ако не е посочено друго в Договора.

3.3            Купувачът заплаща всички митнически, вносни, акцизни и други подобни мита (ако има такива) и данъци, дължими по отношение на Оборудването и всички товари и застраховки по него, също така получава всякакви лицензи, пълномощни, разрешения или други документи и спазва всички формалности, изисквани от закона, за да осигури вноса на Оборудването на Територията и за да разпредели Оборудването в съответствие със задълженията си по Договора.

3.4            Освен ако не е посочено друго в Договора, всички цени за всякакви други продукти и услуги, предоставени от Дружеството на Купувача, трябва да са съгласно актуалната тарифа на Дружеството.

3.5            Дружеството си запазва правото да променя цените периодично, след като уведоми писмено Купувача.

4.               ПЛАЩАНЕ И АНУЛИРАНЕ

4.1            Освен ако не е посочено друго в Договора, Купувачът трябва да заплати предварително първите три поръчки (фактури). След това страните по настоящото Споразумение могат да се договорят за начина на плащане с допълнително споразумение, подписано между тях, въз основа на кредитен отчет на Купувача, поръчан от Дружеството.

4.2            Дружеството си запазва правото да начислява дневни лихви върху просрочени суми (както преди, така и след преценката), без да засяга което и да е друго свое право, при процент от 0,1% на ден върху дължимата сума.

4.3            Ако Купувачът по което и да е време не заплати цената на дължимата дата или ако кредитният статус на Купувача се обезцени по някаква друга причина по което и да е време, по своя преценка Дружеството има следните права, които не засягат което и да е друго право:

a)      да изиска незабавно плащане за толкова количеството от оборудването или Софтуера, доставено на Купувача; и/или

б)      да задържа всички доставки на Оборудването или Софтуера, всякакви други продукти, които ще бъдат доставени на Купувача по какъвто и да е друг договор и всякакви резервни части, докато такова плащане не бъде извършено изцяло; и/или

c)           да достави Оборудването или Софтуера при такива условия, каквито Дружеството изиска.

4.4            Дружеството може да приеме анулиране на поръчката на Купувача до 14 дни преди изпращането на Оборудването след плащане на такса за анулиране.

4.5            Допълнителни такси се начисляват, когато Оборудването е проектирано по поръчка или е адаптирано или усъвършенствано, за да се отговори на специалните изисквания на Купувача, или когато Оборудването е предмет на Договор с Купувачи със собствена марка.

5.               ДОСТАВКА, РИСК И ПРАВО

5.1            Освен ако не е посочено друго в Договора, Оборудването ще бъде доставено според условията на доставка (Incoterms 2010) в склада на Дружеството в София, България.

5.2            Рискът от случайна загуба и/или повреда на Оборудването, както и рискът от каквито и да е разходи, които могат да възникнат във връзка с Оборудването, включително разходите за неговото съхранение, се прехвърлят на Купувача в договореното време за доставка на Оборудването или на куриер, превозвач или транспортен агент на Купувача, който получава Оборудването в договореното време на доставка.

5.3            Извършената доставка се удостоверява с подписана двупосочна диспечерска разписка/приемо-предавателен протокол/касова бележка или друг писмен документ с еднаква стойност; доставката на куриер, превозвач или спедитор на Купувача се удостоверява със съответния транспортен документ.

5.4            Страните могат да договорят Специални условия за доставка, включително франкировки CIP, FOB или FOB Airport, или въз основа на каквито и да е други приложими търговски условия, значението на това понятие, съдържащо се в Incoterms (2010) на Международната търговска камара, се прилага, доколкото то не противоречи на което и да е от Условията или Специалните условия. Рискът е предвиденият в съответното търговско условие.

5.5            Ако цената включва разходи за превоз, Дружеството избира маршрута и транспортните средства за доставка и, при спазване на условията на т. 5.4, Дружеството доставя на Обекта (ако е посочен в Специалните условия) или по друг начин на територията на Купувача.           

5.6            Страните могат да договорят индивидуален метод на доставка в Договора в зависимост от договорените условия, включително количеството на закупеното Оборудване.

5.7            Датите на доставка и датите за монтаж или приемане са само приблизителни и не са от същността на Договора. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е загуби, повреди, щети или разходи, произтичащи от забавяне на спазването на която и да е такава дата поради каквато и да е причина, включително небрежност. Забавянето не дава право на Купувача да отменя поръчки или да откаже да приема доставката на цялото или част от Оборудването, софтуера или всякакво друго оборудване съгласно който и да е договор между Дружеството и Купувача.

5.8            Ако Купувачът не приеме доставката на датата, на която е предложена доставката, Купувачът заплаща всички разходи и разноски за съхранение и всякакви допълнителни разходи за превоз и всякакви други направени разходи или разноски. За всички цели Оборудването се счита за доставено на Купувача на датата на първия опит за доставка на Оборудването и може да бъде съответно фактурирано на Купувача.

5.9            Дружеството си запазва правото на доставяне с повече от една доставка.

5.10         Купувачът уведомява писмено Дружеството и превозвача в 3-дневен срок от доставката за всякакви щети или липси, в противен случай Дружеството не поема отговорност за щети или загуби.

5.11         Купувачът трябва да уведоми Дружеството в писмен вид, ако доставката не е извършена в рамките на 28 дни или ако е получено уведомление, че изпращането е извършено, като в противен случай Дружеството няма да поема отговорност за щети или загуби.

5.12         Дружеството не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на което и да е от задълженията си поради събитие, свързано с форсмажорни обстоятелства.

5.13         В случай на форсмажор Страната, засегната от него, се задължава да положи всички разумни усилия и мерки, за да намали всички възможни загуби и претърпени щети, както и да уведоми писмено другата страна в едноседмичен срок от датата на настъпване на форсмажорното събитие. Липсата на финансови ресурси не се счита за форсмажорно събитие.

5.14         В случай че Дружеството не одобри различно плащане за закупуване на Оборудването от Купувача до получаване на пълно плащане от Дружеството за Оборудването и всякакви други стоки, доставени по този или друг договор между Купувача и Дружеството:

a)           Купувачът няма да отстрани Оборудването или няма да позволи да бъде отстранено от Обекта или от помещенията на Купувача; и

b)          Купувачът ще поддържа Оборудването в добро състояние, цялостно и обозначено като собственост на Дружеството и няма да позволява Оборудването да стане предмет на каквито и да е такси или запори, независимо дали по силата на закона, или по друг начин, и няма да се опитва да продаде (или по друг начин да отстрани или прехвърли) Оборудването, и ще позволи проверка на Оборудването от Дружеството в разумен срок;

c)           Дружеството има право да влезе на територията на Купувача и да си върне Оборудването по всяко време; и

d)          Дружеството може да повдигне иск срещу Купувача за такава обща цена, независимо от това, че правото на собственост върху Оборудването не е отминало или че Договорът е прекратен.

6.         ОБУЧЕНИЕ

В зависимост от Оборудването, закупено по Договора, Дружеството трябва да осигури обучение и инструкции за Оборудването на такъв брой от персонала на Купувача, каквато Дружеството счита за необходимо, за да позволи на Купувача да изпълнява задълженията си по Договора, такова обучение и инструкции да се провеждат на такова място (места) и време, каквито Дружеството следва разумно да посочи в Договора и/или друг документ, свързан с Договора.

7.               ГАРАНЦИЯ И ДЕФИЦИТ

7.1.            Освен ако не е посочено друго в Договора, Дружеството гарантира, че Оборудването ще бъде без дефекти в дизайна, изработката и материалите (различни от дефекти, свързани с обикновено износване) минимум дванадесет (24) месеца от датата на доставка, и, където е приложимо, ще отговаря на спецификациите, посочени в Специалните условия.

7.2.            Дружеството гарантира, че софтуерът ще отговаря на публикуваната си спецификация в продължение на три (3) месеца от датата на доставка (въпреки че не се предоставя гаранция, че използването на софтуера ще бъде непрекъснато или без грешки) и ако това не е така, Дружеството по свое усмотрение ще замени софтуера или ще го коригира, така че той да съответства на спецификацията.

7.3.           При спазване на разпоредбите на настоящото Споразумение общата отговорност на Дружеството по договор, поради небрежност или на друго основание, в никакъв случай не може да превишава цената, дължима или платена от Купувача за Оборудването и/или Софтуера, и изпълнението на една от опциите по горепосочените гаранции ще представлява цялостно изпълнение на задълженията на Дружеството по горепосочените гаранции.

7.4.           Горепосочените гаранции са условни за Купувача при следните предпоставки:

a)               Да предостави на Дружеството писмено уведомление за предполагаемия дефект в рамките на гаранционния срок и по реда на т. 7.5.;

b)               Да предостави на Дружеството разумна възможност да инспектира Оборудването на Обекта или да върне Софтуера;

c)               Да инсталира, използва и поддържа Оборудването и/или Софтуера в съответствие с всички инструкции или препоръки на Дружеството и да не позволява Оборудването и/или софтуера да стават обект на неправилно използване, злоупотреба, небрежност, инцидент, неправилно преустройство или модификация или небрежност при употреба, съхранение, транспортиране или работа;

d)               По отношение на дефектите в дизайна, въпросният дизайн да не е изготвен, представен или доставен от Купувача.

7.5.           Купувачът ще спазва следната процедура за уведомяване на Дружеството относно дефекти на Оборудването или Софтуера през гаранционния период:

7.5.1.      Купувачът попълва формуляр за получаване на номер на разрешение за връщане (RAN), публикуван на уеб сайта на Дружеството, и следва всички инструкции, описани на въпросния уеб сайт.

7.5.2.      След получаване на RAN формуляра Дружеството ще върне на Купувача номер на разрешение за връщане (RAN) в рамките на 24 часа след получаване на RAN формуляра.

7.5.3.      При получаване на RAN Купувачът изпраща за своя сметка Оборудването с подходящите документи, проверени и потвърдени от Дружеството.

7.5.4.      RAN номерът се записва във всички документи, придружаващи Оборудването, и върху всяка опаковка от пратката.

7.6.           След получаване на върнатото Оборудване или при проверка на Софтуера Дружеството прилага техническа диагностика на Оборудването съгласно вътрешните правила на Дружеството за техническа диагностика, за да определи заявения дефект, както и причината за него.

7.7.           Когато резултатът от техническата диагностика показва, че Оборудването има дефект в дизайна, изработката или материалите (различни от дефекти, дължащи се на обикновено износване) и този дефект не е по вина на Купувача, Дружеството:

7.7.1.      Ремонтира или заменя по своя преценка дефектното Оборудване (или част(и) от него) в рамките на 45 работни дни след получаване на стоките, и

7.7.2.      Изпраща на Купувача цялото ремонтирано Оборудване за сметка на Дружеството

7.8.           Когато резултатът от техническата диагностика показва, че Оборудването има дефект, но дефектът е причинен по вина на Купувача, включително когато не е спазено условието по т. 7.4.в., Дружеството:

7.8.1.      Ремонтира дефектното Оборудване за сметка на Купувача.

7.8.2.      Изпраща на Купувача цялото ремонтирано Оборудване за сметка на Купувача.

7.9.           В случай че гаранционният срок по т. 7.1. е изтекъл, се прилагат условията по т. 7.8.

7.10.        В случай че техническата диагностика по т. 7.6 покаже, че дефектът е причинен от неизпълнение на задълженията на Купувача при гаранционните условия и не е възможно да се ремонтира Оборудването и/или Софтуерът, Дружеството изпраща Оборудването обратно на Купувача за сметка на Купувача.

7.11.        Купувачът заплаща всички разходи за техническа диагностика по т. 7.6., ремонт или подмяна във всички случаи по т. 7.8, т. 7.9 и т. 7.10 съгласно тарифата на Дружеството, предоставена на Купувача.

7.12.        Горепосочените гаранции не могат да бъдат възлагани без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

7.13.        В случаите, когато доставката е извършена при условията на т. 5.1. и т. 5.2., Купувачът може да предяви дефицит в броя на Оборудването, както и всякакви други наблюдения, свързани с количеството и/или опаковката на Оборудването само в момента на доставка. Дружеството не приема претенции, предявени от Купувача след момента на доставка.

7.14.        В случаите, когато доставката е организирана от Дружеството, Купувачът може да предяви дефицит в броя на Оборудването, както и всякакви други наблюдения, свързани с количеството и/или опаковката на Оборудването, като приложи писмена рекламация към транспортния документ, с който получава стоките, и съответно незабавно уведоми Дружеството в рамките на 2 дни от датата на съответната дата на доставка.

7.15.        В случай че Купувачът предяви недоставяне на поръчка, Купувачът трябва да даде писмено уведомление за това на Дружеството в рамките на 14 дни от датата на изпращане, като същия следва да бъде уведомен от Дружеството в уведомлението си за доставка.

7.16.        При липса на такива претенции, както се изисква в т. 7.13, т. 7.14 и т. 7.15, се счита, че Оборудването е доставено в съответствие с договорените условия по Договора. Във всички случаи Купувачът няма право да откаже да приеме доставката само поради непълна доставка.

8.               ОТГОВОРНОСТ

8.            

8.1.           Дружеството не изключва отговорност за физическа загуба или щета на имуществото на Купувача, която пряко се дължи на нарушение на договора от страна на Дружеството, небрежност или друга причина (доколкото законът не позволява изключването на такава отговорност), при условие че в никакъв случай размерът на такава отговорност по отношение на който и да е инцидент или поредица от инциденти, произтичащи от обща причина, не надвишава 10 000 EUR.

8.2.           Дружеството не носи отговорност пред Купувача по отношение на каквито и да е дефекти или неизправности в Оборудването, Софтуера или Документацията, или друго нарушение на договора от какъвто и да е характер, или друго неизпълнение или небрежност от страна на Дружеството, неговите служители, подизпълнители или агенти и всички условия, гаранции, срокове или декларации, независимо дали са изрични или подразбиращи се, или други разпоредби, се изключват в най-пълната степен, позволена от закона. Без да се засяга общият характер на горепосоченото, Дружеството не носи отговорност пред Купувача за каквито и да е непреки или последващи загуби или щети от какъвто и да е характер, включително загуба на бизнес, договори, печалби или очаквани спестявания.

8.3.           Купувачът обезщетява и предпазва Дружеството във връзка с всякакви загуби или щети, произтичащи от претенции на което и да е лице срещу Дружеството във връзка с Оборудването и/или Софтуера, предмет на Договора с Купувача, и срещу всички свързани щети, загуби, разходи и разноски.

8.4.           Дружеството ще обезщети Купувача за всички искове и производства, произтичащи от нарушение (или предполагаемо нарушение) на патент, дизайн, авторски права или търговска тайна поради използването или притежанието на Оборудването или Софтуера от страна на Купувача. Като условие за това обезщетение Купувачът трябва:

a)        да уведомява Дружеството своевременно в писмен вид за всякакви твърдения за нарушения;

b)       да не допуска участие в нарушението;

c)        да позволява на Дружеството да провежда и урежда всички преговори и производства и да оказва на Дружеството разумна помощ във връзка с тях.

8.5.           Ако по което и да е време бъде направено твърдение за нарушение на патенти, дизайн, авторско право или търговска тайна, Дружеството може за своя сметка да модифицира Оборудването или Софтуера, за да избегне нарушението или може да замени Оборудването или Софтуера, така че да се отстрани нарушението.

8.6.           Обезщетението по т. 8.4 не се прилага за нарушения, причинени от:

a)        Модификация на Оборудването или Софтуера, която не е упълномощена от Дружеството;

b)       Използване на Оборудването или Софтуера в комбинация с други продукти, които не са доставени от Дружеството; или

c)        проекти или спецификации, направени от или по нареждане на Купувача или клиентите на Купувача;

8.7.           Купувачът обезщетява Дружеството срещу искове, производства и разноски, произтичащи от всяко такова нарушение, както е посочено в т. 8.6.

8.8.           Обезщетението по т. 8.4. не се прилага за всички искове и производства срещу посредници, произтичащи от нарушение (или предполагаемо нарушение) на търговската марка/марковия етикет/оборудването на Купувачите със собствена марка по Договора с тях, с които са брандирани.

9.               ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕР

9.1.           Купувачът се съгласява и потвърждава, че Дружеството или лицензодателите на Софтуера имат и запазват всички права, права на собственост и интереси, включително авторски права и всякакви други права на интелектуална собственост във и към Софтуера, и Купувачът трябва да получи само такива права, които са изрично предоставени или посочени в настоящите Условия, в които и да е Специални условия или в което и да е конкретно споразумение за лиценз за софтуер.

9.2.           Ако Специалните условия предвиждат прилагане на конкретно споразумение за лиценз за софтуер, Купувачът сключва Споразумение като условие за доставка.

9.3.           При липса на такова споразумение за предоставяне на Софтуера на Купувача като краен потребител ще се счита предоставянето на Купувача на неизключителен непрехвърляем лиценз или подлиценз от Дружеството или лицензодателя на Софтуера (както е подходящо) за използване на Софтуера и Документацията само върху Оборудването при спазване на настоящите Условия и по-конкретно на следните Условия от 9.4 до 9.10.

9.4.           Дружеството предоставя на Купувача едно копие от Софтуера в машинно четима форма и Купувачът няма да инициира или причинява създаването на каквито и да е копия, възпроизводства, превод, адаптиране, изменения, версии или модификации на Софтуера (различни от копията за резервни приложения и архивни цели) без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

9.5.           Купувачът поддържа Софтуера и останалата част от документацията и всички копия на Софтуера и останалата част от Документацията в каквато и да е форма в рамките на своя собствен контрол и предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че такива материали не попадат в други ръце, независимо дали чрез отдаване, кражба, или по друг начин.

9.6.           Никакви права или лицензи, предоставени на Купувача по отношение на Софтуера, няма да бъдат възлагани, преотстъпени, прехвърляни или по друг начин обработвани без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

9.7.           Всички права и лицензи, предоставени на Купувача по отношение на Софтуера (и всеки друг софтуер, предоставен от Дружеството на Купувача), се прекратяват автоматично без необходимост от уведомление от страна на Дружеството в случай на прекратяване на Договора по каквато и да е причина.

9.8.           Ако Купувачът не спази което и да е от Условията или Специалните условия, свързани със Софтуера или останалата част от Документацията (и ако има възможност за корекция, но не успее да отстрани това неизпълнение в рамките на 30 дена от писменото уведомление за него) или при настъпването във връзка с Купувача на което и да е от събитията, посочени в т. 11.1 (б), тогава (и във всеки такъв случай) Дружеството си запазва правото да предостави писмено уведомление на Купувача за прекратяване на всички права и лицензи, предоставени на Купувача по отношение на софтуера (и на всеки друг софтуер, доставен от Дружеството на Купувача, с незабавен ефект на действие).

9.9.           В случай на прекратяване на правата и лицензите, предоставени на Купувача по отношение на Софтуера по какъвто и да е повод, Купувачът трябва да върне на Дружеството или да унищожи (както е посочено от Дружеството) Софтуера, Документацията и всички копия (изцяло или частично) на Софтуера и (където това се изисква от Дружеството) да удостовери, че доколкото му е известно, тези копия са върнати или унищожени.

9.10.        Купувачът няма да отстранява, покрива, разкрива или променя никоя търговска марка, търговско наименование или гаранция за авторски права или тяхното удостоверение или маркировка, поставена или приложена от Дружеството върху или към (или включена в) Оборудването, Софтуера или каквито и да е свързани технически или промоционални материали или опаковки, с изключение на търговската марка на Оборудването, предмет на Договор с Купувачите със собствена марка.

9.11.        Доставката на Софтуера до Купувача, когато не е краен потребител, не предоставя на Купувача каквито и да е права, лицензи или интереси върху Софтуера и Купувачът няма да доставя Оборудването или Софтуера на което и да е лице, без първо да получи от това лице подписано споразумение за лиценз за софтуер във формата, изисквана от Дружеството, като т. 9.10 също се прилага. Условия 9.5 и 9.9 (в случай на прекратяване на Договора) се прилагат за Софтуер и Документация, притежавани от Купувача.

10.             КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1.         Купувачът запазва и гарантира, че неговите директори, служители и агенти ще пазят поверителността и няма да копират или частично да притежават (запазват, както е посочено в т. 9.11) или по друг начин ще разкриват на което и да е друго лице който и да е от Софтуерите или информацията, свързана с Оборудването или която и да е друга Документация, включително чертежи, описания, списъци с части и други технически или промоционални материали, предоставени отДружеството или която и да е част от такава информация или материали.

10.2.        Купувачът ще положи всички усилия да защити всички права на интелектуална собственост относно Оборудването и Софтуера и друга документация, и ще информира своевременно Дружеството за всяко нарушение или предполагаемо нарушение на тези права, които биха могли да бъдат сведени до неговото знание.

10.3.        Всички авторски права и всякакви други права на интелектуална собственост относно Оборудването, софтуерът или Документацията са и остават изключителна собственост на Дружеството или неговия доставчик (в зависимост от случая). Ако при изпълнението на Договора бъдат създадени права на интелектуална собственост, те са изключителна собственост на Дружеството.

10.4.        Регистрираните търговски марки на Дружеството са изключителна собственост на Дружеството и Купувачът няма да ги отстранява, подправя или заличава от Оборудването или неговата опаковка или етикет, нито да предлага Оборудването под каквото и да е друго име или марка(и), нито да прави каквито и да е други модификации или промени в Оборудването или неговата опаковка или етикет. Това условие не е приложимо в Договори с Купувачите със собствена марка.

10.5.        Купувачът трябва незабавно да предостави на вниманието на Дружеството всяка неподходяща или неправилна употреба на името на Дружеството, търговската марка или търговското наименование или други права на индустриална или интелектуална собственост на Дружеството на Територията във връзка с Продуктите, които са достигнали до неговото знание, и да съдейства на Дружеството при предприемането на всички необходими стъпки за защита на тези права.

10.6.        Купувачът няма право без предварителното писмено одобрение на Дружеството:

10.6.1.   да сключва такова споразумение за търговско наименование или за ползване на търговска марка или друг инструмент, свързан с предоставянето на правото за ползване на такова търговско наименование или търговска марка, каквото може да се изисква от Дружеството;

10.6.2.   да кандидатства за или по друг начин да търси регистрация на Територията на името на Дружеството или което и да е друго търговско наименование или търговска марка, приложими към Оборудването, или което и да е име или марка, които не се различават съществено от тях;

10.6.3.   да оспорва или оборва по друг начин валидността на всяка регистрация или употреба от Дружеството на което и да е такова име или марка на Територията

10.6.4.   да копира, регистрира или да се опитва да регистрира или използва под каквато и да е форма каквато и да е друга интелектуална собственост на Дружеството, включително, но не само: софтуер и/или друг обект, защитен от авторски права, патенти, промишлени дизайни, ноу-хау или друг защитен обект на Дружеството;

10.6.5.   да разкрива на която и да е трета страна всякакво ноу-хау, предоставено от Дружеството по Договора.

10.7.        При поискване и за сметка на Дружеството Купувачът съдейства на Дружеството при предприемане на всички необходими стъпки за получаване на регистрация на Територията на което и да е търговско наименование или марка.

10.8.        Цялата добра воля и други права, произтичащи от което и да е такова име или марка на Територията в хода на настоящото Споразумение, ще бъдат и остават изцяло изключителна собственост на Дружеството (Купувачът няма интерес към такава собственост, освен по силата на правата, предоставени му по настоящото Споразумение) и доколкото такава собственост не се предоставя автоматично на Дружеството, тя ще остане при Купувача на доверие за Дружеството и Купувачът се съгласява и се ангажира с Дружеството своевременно при поискване да подпише и направи всички такива документи и неща, които може да бъдат необходими или подходящи, за да се докаже правото на собственост на Дружеството върху такова имущество.

10.9.        Разпоредбите на тази клауза 10 остават в сила след изтичане или прекратяване на Договора по каквато и да е причина. Въпреки това изрично е договорено, че при прекратяване на Договора по каквато и да е причина Купувачът незабавно прекратява използването на търговски марки на Дружеството, освен ако не става дума за Продуктите, продадени на Купувача по Договора и преди неговото прекратяване.

11.             ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.1.        Ако Купувачът:

a) не извърши което и да е плащане, когато е дължимо, или наруши която и да е разпоредба на Договора; или

б) прекрати или застраши да прекрати дейността си, или бъде назначен синдик на целия или част от активите му, или бъде направена поръчка или бъде издадено уведомление за свикване на събрание на акционерите, за да се обмисли приемането на решение за ликвидация или при каквито и да било други подобни случаи;

в) е отговорен за измама или нарушение; или

г) преустанови цялата или съществена част от дейността си, която включва дистрибуцията на Оборудването, или стане дъщерно дружество или холдингово дружество на което и да е дружество, продаващо продукти, конкурентни на Оборудването, или ако което и да е дъщерно дружество или холдингово дружество или дъщерно дружество на такова холдингово дружество участва в продажбата на такива конкурентни продукти, Дружеството може незабавно да предостави писмено уведомление на Купувача за прекратяване на Договора.

11.2.        Прекратяването на Договора по какъвто и да е повод не засяга правата и задълженията на която и да е от страните, които може да са възникнали на или по всяко време до датата на прекратяване, или която и да е от разпоредбите на Договора (като тези, свързани с поверителността и правата на интелектуална собственост), които са с постоянен характер.

12.            КОНТРОЛ НА ИЗНОСА

12.1.        Купувачът се задължава да спазва българското законодателство за контрол на износа, включително, но не само:

12.1.1.   да не използва каквото и да е Оборудване или Софтуер;

12.1.2.   да не продава или по друг начин да се разпорежда с Оборудване или да предоставя лиценз за какъвто и да е Софтуер пряко или непряко на което и да е друго лице за използване за забранени цели.

12.2.        Купувачът се задължава да поиска информация за крайното потребление на каквото и да е Оборудване или какъвто и да е Софтуер, който продава или с който се разпорежда по друг начин, включително да направи всички запитвания, които всеки благоразумен бизнесмен би направил, за да потвърди, че Оборудването или какъвто и да е Софтуер няма да се използва за забранени цели.

12.3.        Купувачът се задължава да обезщети Дружеството изцяло и при поискване от всякакви искове, разходи, загуби или отговорности, които Дружеството може да претърпи или да понесе във връзка с използването или продажбата на друго оборудване или софтуер, противоречащ на законите за контрол на износа на България.

13.            ВЪЗЛАГАНЕ

13.1.        Дружеството има право да възлага или по друг начин да делегира всички или някои от своите права и задължения по Договора на което и да е свързанодружество, което е свързано с Дружеството поради факта, че е дъщерно или холдингово дружество или че споделя с него общо холдингово дружество, или на което и да е друго лице след уведомяване на Купувача.

13.2.        Купувачът няма право да възлага, делегира или по друг начин да се разпорежда с всички или което и да е от правата и задълженията си по настоящото Споразумение, нито да назначава поддистрибутор без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

14.            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.        Невъзможността на Дружеството да упражни или наложи което и да е право, предоставено от настоящото Споразумение, няма да се счита за отказ от което и да е такова право, нито ще има действието да предотврати упражняването или принудителното изпълнение на което и да е друго право впоследствие.

14.2.        Всички препоръки и съвети, независимо дали устни или писмени, предоставени на Купувача от или от името на Дружеството относно всякакви методи за използване или прилагане на Оборудването или Софтуера и целите, за които може да се приложи Оборудването или Софтуерът, се предоставят без отговорност от страна на Дружеството.

14.3.        Всички чертежи, фотографски илюстрации, спецификации, данни за ефективността, размери, тегло и други подобни, съдържащи се в която и да е писмена информация или друг материал, предоставен от Дружеството по или във връзка с Договора, или съобщени по друг начин на Купувача, се предоставят или създават от Дружеството, с вярата, че са възможно най-точни, но с изключение на актуалните софтуерни спецификации, публикувани от Дружеството, те не представляват описание на Оборудването или на Софтуера, нито се считат за декларации на Дружеството, нито се гарантира, че са точни.

14.4.        Нито една редукция, възбрана, забавяне или опрощаване от страна на Дружеството при изпълнението на което и да е от условията на Договора или предоставянето на време от него на Купувача не уврежда, засяга или ограничава правата и правомощията по Договора.

14.5.        Купувачът няма право да възлага, прехвърля, променя или по друг начин да се занимава с целия или която и да е част от Договора без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

14.6.        Договор, подписан между Дружеството и Купувача няма да се счита за партньорство между Дружеството и Купувача, нито ще се приема, че Купувачът има правомощия да обвързва или да ангажира Дружеството, нито че Купувачът има право да действа като агент на Дружеството или в каквото и да е друго качество, различно от Купувач на Оборудването.

14.7.        Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е невалидна или неприложима, такава невалидност или неприложимост няма да направи невалидни или неприложими всички Общи условия, а по-скоро всички Общи условия ще се тълкуват като несъдържащи съответната невалидна или неприложима разпоредба или разпоредби, като правата и задълженията на Купувача и Дружеството ще се тълкуват и прилагат съответно.

14.8.        Всяко уведомление или фактура, предоставени по настоящото, се предоставят чрез изпращане на същото с предплатена първокласна поща или чрез изпращане на факсимилие до основното място на стопанска дейност на съответната страна или до такъв друг адрес, за който тази страна може да е уведомила другата за тази цел.

14.9.        Освен ако в Договора не е посочено друго, всички спорове, които могат да възникнат в резултат на изпълнението на Договора и не могат да бъдат разрешавани между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни към българското законодателство. Освен ако в Договора не е посочено друго, всички спорове, произтичащи от Договорите или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или във връзка с тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването им към нововъзникнали факти, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в съответствие с неговите Правила за съдебни спорове, базирани на арбитражни споразумения.