\Политика за поверителност

Политика за Поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност наwww.teletek-electronics.com

Това приложение събира определени лични данни от своите потребители.

Този документ може да бъде отпечатан за справка, като се използва командата за печат в настройките на всеки браузър.

Собственик и администратор на данни

„Телетек Електроникс“ EАД, България, София 1407, ул. „Сребърна“ № 14А

Имейл за контакт със собственика: info@teletek-electronics.bg

Видове събирани данни

Видовете лични данни, които съдържа настоящото приложение, самостоятелно или чрез трети страни, са следните: бисквитки; данни за използването; собствено име; фамилия; дата на раждане; телефонен номер; професия; адрес; държава; щат; област; имейл адрес; пощенски код.

Пълните подробности за всеки тип събрани лични данни се предоставят в специалните раздели на тази политика за поверителност или чрез конкретни обяснителни текстове, показани преди събирането на данни.
Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от потребителя или, в случай на използване на данни, да бъдат събирани автоматично при използване на това приложение.
Освен ако не е посочено друго, всички данни, поискани от настоящото приложение, са задължителни и непредоставянето на тези данни може да попречи на това приложение да извършва своите услуги. В случаите, когато в това приложение изрично е заявено, че някои данни не са задължителни, потребителите имат право да не съобщават тези данни без последствия за наличието или функционирането на услугата.
Потребители, които не са сигурни кои лични данни са задължителни, могат да се свържат със собственика.
Всяко използване на бисквитки – или на други инструменти за проследяване – от настоящото приложение или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от това приложение, служи за целите на предоставяне на услугата, изисквана от потребителя, в допълнение към всички други цели, описани в настоящия документ и в Политиката за бисквитки, ако има такава.

Потребителите са отговорни за личните данни на трети страни, получени, публикувани или споделени чрез настоящото приложение, и потвърждават, че имат съгласието на третата страна да предоставят данните на собственика.

Начин и място на обработка на данните

Методи на обработка

Собственикът предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неупълномощен достъп, разкриване, промяна или неразрешено унищожаване на данните.
Обработката на данни се извършва с помощта на компютри и/или със средствата на информационните технологии, следвайки организационни процедури и режими, строго свързани с посочените цели. Освен на собственика, в някои случаи данните могат да бъдат достъпни на определени видове отговорни лица, участващи в работата на настоящото приложение (в управлението, продажбите, маркетинга, правната и системна администрация) или външни лица (като например трети лица доставчици на технически услуги, пощенски превозвачи, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо, като обработващи лични данни от собственика. Актуализираният списък на тези лица може да бъде поискан от собственика по всяко време.

Правно основание на обработката

Собственикът може да обработва лични данни, свързани с потребителите, ако е налице едно от следните условия:

 • потребителите са дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Забележка: Съгласно някои законодателства на собственика може да бъде разрешено да обработва лични данни докато потребителят не възрази срещу такова обработване („отказване“), без да се налага да разчита на съгласие или на някои от следните правни основания. Това обаче не важи, когато обработката на лични данни е предмет на европейското законодателство за защита на данните;
 • предоставянето на данни е необходимо за изпълнение на споразумение с потребителя и/или за всички преддоговорни задължения по него;
 • обработката е необходима за изпълнението на законови задължения, които са наложени на собственика;
 • обработката е свързана със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на собственика;
 • обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от собственика или от трета страна.

Във всеки случай собственикът с удоволствие ще помогне да се изясни конкретното правно основание, което се отнася за обработката и по-специално дали предоставянето на лични данни е законно или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор.

Място

Данните се обработват в офисите на собственика и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката.

В зависимост от местоположението на потребителя, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне на данните на потребителя в държава, различна от неговата собствена. За да научат повече за мястото на обработка на такива прехвърлени данни, потребителите могат да проверят раздела, съдържащ подробности за обработката на лични данни.

Освен това потребителите имат право да научат за правното основание на прехвърлянето на данни в страна извън Европейския съюз или към която и да е международна организация, регулирана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, и за мерките за сигурност, предприети от собственика, за да защити техните данни.

Ако се извърши такова прехвърляне, потребителите могат да научат повече, като проверят съответните раздели на този документ или попитат собственика, използвайки информацията, предоставена в раздела за контакти.

Време за съхранение

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото се изисква за целта, за която са били събрани.

Следователно:

 • Лични данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между собственика и потребителя, се съхраняват до окончателното изпълнение на този договор.
 • Лични данни, събрани за целите на законните интереси на собственика, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно законните интереси, преследвани от собственика, в съответните раздели на този документ или като се свържат със собственика.

На собственика може да бъде разрешено да запазва личните данни за по-дълъг период, когато потребителят е дал съгласие за такава обработка, стига такова съгласие да не бъде оттеглено. Освен това собственикът може да бъде задължен да съхранява личните данни за по-дълъг период, когато това се изисква за изпълнение на правно задължение или по нареждане на съответните органи.

След като изтече срокът на съхранение, личните данни се изтриват. Следователно правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат прилагани след изтичане на срока на съхранение.

Цели на обработката

Данните, касаещи потребителя, се събират, за да позволят на собственика да предоставя услугата си, да спазва правните си задължения, да отговаря на исканията на правоприлагащите органи, да защитава правата и интересите си (или тези на своите потребители или трети страни), да открива всяка злонамерена или измамна дейност, както и следното: Анализи, показване на съдържание от външни платформи, контакт с потребителя, взаимодействие с външни социални мрежи и платформи и регистрация и удостоверяване.

За конкретна информация относно личните данни, използвани за всяка цел, потребителят може да се обърне към раздел „Подробна информация за обработката на лични данни“.

Подробна информация за обработката на лични данни

Личните данни се събират за следните цели и с помощта на следните услуги:

 • Анализи
  Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и могат да бъдат използвани за проследяване на поведението на потребителя.

  Google Analytics с анонимизиран IP адрес (Google Inc.)

  Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. („Google“). Google използва събраните данни, за да проследява и изследва използването на това приложение, за да подготвя отчети за неговите дейности и да ги споделя с други услуги на Google.
  Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите в собствената си рекламна мрежа.

  Това интегриране на Google Analytics анонимизира вашия IP адрес. То действа, като съкращава IP адресите на потребителите в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща до сървър на Google и съкратен в рамките на САЩ.

  Събрани лични данни: Бисквитки; данни за използването.

  Място на обработка: САЩ – Политика за поверителностОтказ.

  ScorecardResearch (ScorecardResearch)

  ScorecardResearch е услуга за анализи, предоставяна от компанията Full Circle Studies, Inc.

  Събрани лични данни: Бисквитки; данни за използването.

  Място на обработка: САЩ – Политика за поверителностОтказ.

 • Контакт с потребителя

  Формуляр за контакт (за това приложение)

  С попълването на данните си във формуляра за контакт потребителят упълномощава настоящото приложение да използва тези данни, за да отговори на искания за информация, оферти или всякакъв друг вид искания, както е посочено в заглавието на формуляра.

  Събрани лични данни: адрес; държава; дата на раждане; имейл адрес; собствено име; фамилия; телефонен номер; професия; област; щат; пощенски код.

 • Показване на съдържание от външни платформи
  Този тип услуги ви позволяват да разглеждате съдържание, хоствано на външни платформи, директно от страниците на това приложение и да взаимодействате с тях.

  Този тип услуга може да събира данни за уеб трафик за страниците, където е инсталирана услугата, дори когато потребителите не я използват.

  Видео модул в YouTube (Google Inc.)

  YouTube е услуга за визуализиране на видео съдържание, предоставяна от Google Inc., която позволява на това приложение да включва подобно съдържание на своите страници.

  Събрани лични данни: Бисквитки; данни за използването.

  Място на обработка: САЩ – Политика на поверителност.

 • Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи

  Този вид услуга позволява взаимодействие със социални мрежи или други външни платформи директно от страниците на това приложение.

  Взаимодействието и информацията, получени чрез това приложение, винаги се подчиняват на настройките за поверителност на потребителя за всяка социална мрежа.

  Този тип услуга може да събира данни за трафик за страниците, където е инсталирана услугата, дори когато потребителите не я използват.

  Препоръчва се да се отпишете от съответните услуги, за да сте сигурни, че обработените данни в това приложение не са свързани с потребителския профил на Потребителя.

  AddThis (Addthis Inc.)

  AddThis е услуга, предоставяна от Oracle Corporation, съдържаща модул, който позволява взаимодействие със социални мрежи и външни платформи, както и споделяне на съдържанието на това приложение.

  В зависимост от конфигурацията тази услуга може да показва модули, принадлежащи на трети страни, като например мениджърите на социални мрежи, където взаимодействията се споделят. В този случай третите страни, които предоставят модула, ще бъдат информирани за взаимодействията и данните за употреба на страниците, където е инсталирана тази услуга.

  Събрани лични данни: Бисквитки; данни за използването.

  Място на обработка: САЩ – Политика на поверителност.

 • Регистрация и идентификация
  Когато се регистрират или удостоверяват самоличността си, потребителите позволяват на това приложение да ги идентифицира и да им предоставя достъп до специализирани услуги.

  В зависимост от описаното по-долу, трети страни могат да предоставят услуги за регистрация и идентификация. В този случай това приложение ще има достъп до някои данни, съхранявани от тези услуги на трети страни, с цел регистрация или идентификация.

  Директна регистрация (в това приложение)

  Потребителят се регистрира, като попълва регистрационния формуляр и предоставя личните си данни директно на това приложение.

  Събрани лични данни: имейл адрес; собствено име; фамилия.

Права на потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на своите данни, обработвани от собственика.

И по-конкретно потребителите имат право да извършват следното:

 • Да оттеглят съгласието си по всяко време. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласие за обработването на личните си данни.
 • Да възразят срещу обработката на техните данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на техните данни, ако то се извършва на правно основание, различно от съгласие. Повече подробности са предоставени в специалния раздел по-долу.
 • Да имат достъп до данните си. Потребителите имат право да бъдат известени, ако данните се обработват от собственика, да бъдат осведомени относно някои аспекти на обработката и да получат копие на данните, подложени на обработка.
 • Да проверяват и да искат корекция. Потребителите имат право да проверяват точността на своите данни и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани.
 • Да ограничават обработката на техните данни. Потребителите имат право при определени обстоятелства да ограничат обработването на данните си. В този случай собственикът няма да обработва техните данни за каквато и да е друга цел, освен за да ги съхранява.
 • Да изтрият или премахнат по друг начин личните си данни. Потребителите имат право при определени обстоятелства да си издействат изтриване на данните от собственика.
 • Да получат данните си и да ги прехвърлят на друг администратор. Потребителите имат право да получават данните си в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако това е технически осъществимо, да ги прехвърлят без никакви пречки на друг администратор. Тази разпоредба е приложима при условие, че данните се обработват с автоматизирани средства и че обработката се основава на съгласието на потребителя, на договор, от който потребителят е част или на преддоговорни задължения по него.
 • Да подадат оплакване. Потребителите имат право да предявят иск пред компетентния орган за защита на данните.

Подробности относно правото на възражение срещу обработването

Когато личните данни се обработват в обществен интерес, при упражняване на официални правомощия, предоставени на собственика, или за целите на законните интереси, преследвани от собственика, потребителите могат да възразят срещу такова обработване, като предоставят основание, свързано с конкретната им ситуация, за да обосноват възражението.

Потребителите трябва да знаят обаче, че ако личните им данни се обработват за целите на директен маркетинг, те могат да възразят срещу това обработване по всяко време, без да предоставят някакво основание. За да се осведомят дали собственикът обработва лични данни за целите на директен маркетинг, потребителите могат да разгледат съответните раздели на този документ.

Как да се упражнят тези права

Всички искания за упражняване на правата на потребителя могат да бъдат отправени към собственика чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Тези искания могат да се отправят безплатно и ще бъдат разгледани от собственика възможно най-бързо и винаги в рамките на един месец.

Политика за бисквитки

Това приложение използва бисквитки. За да научи повече и да получи подробно известие за бисквитки, потребителят може да се консултира с Политиката за бисквитки.

Допълнителна информация за събиране и обработка на данни

Правни действия

Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от собственика в съда или на етапите, водещи до възможни правни действия, произтичащи от неправилно използване на това приложение или свързаните с него услуги.
Потребителят декларира, че е наясно, че може да се изисква от собственика да разкрие лични данни при поискване от държавните органи.

Допълнителна информация за личните данни на потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, настоящото приложение може да предостави на потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни услуги или събирането и обработването на лични данни при поискване.

Системни регистри и поддръжка

За целите на работата и поддръжката това приложение и всякакви услуги на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействие с това приложение (системни регистри), като използват други лични данни за тази цел (като IP адреса).

Информация, която не е включена в настоящата политика

Повече подробности относно събирането или обработването на лични данни могат да бъдат поискани от собственика по всяко време. Вижте информацията за контакт в началото на този документ.

Как се обработват заявките за забрана на следенето

Това приложение не обработва заявки за забрана на следенето.
За да се осведомите дали някоя от услугите на трети страни, които то използва, изпълнява заявки за забрана на следенето, прочетете техните правила за поверителност.

Промени в настоящата политика за поверителност

Собственикът си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница и евентуално в рамките на това приложение и/или, доколкото е технически възможно и законосъобразно, изпраща известие до потребителите чрез всяка информация за контакт, достъпна на собственика. Силно се препоръчва тази страница често да се проверява, като се има предвид датата на последната промяна, посочена в долната й част.

Ако промените засягат дейностите по обработка, извършвани въз основа на съгласието на потребителя, собственикът иска ново съгласие от потребителя, когато то се изисква.

Определения и юридически справки

Лични (или други) данни

Всяка информация, която пряко, косвено или чрез връзка с друга информация — включително персонален идентификационен номер — позволява идентифициране или разпознаваемост на физическо лице.

Използване на данни

Информация, събрана автоматично чрез това приложение (или услуги на трети страни, използвани в това приложение), която може да включва: IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от потребителите, които използват това приложение, URI адресите (Универсален идентификатор на ресурс), времето на заявката, използвания метод за подаване на заявката до сървъра, големината на файла, получен в отговор, числовият код, показващ състоянието на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.), страната на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използваната от потребителя, подробности за времето при всяко посещение (например времето, прекарано на всяка страница в приложението), както и подробностите за пътя, следван в приложението, със специално отбелязване на последователността на посетените страници и други параметри за операционната система на устройството и/или информационната среда на потребителя.

Потребител

Лицето, използващо това приложение, което, ако не е посочено друго, съвпада със субекта на данните.

Субект на данни

Физическото лице, за което се отнасят личните данни.

Обработващ данни (или супервайзор на данни)

Физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора, както е описано в тази политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)

Физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни, включително мерките за сигурност, свързани с работата и използването на настоящото приложение. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственик на това приложение.

Настоящото приложение

Средствата, чрез които личните данни на потребителя се събират и обработват.

Услуга

Услугата, предоставена от настоящото приложение, както е описана с относителни понятия (ако е налична) и на този сайт/приложение.

Европейски съюз (или ЕС)

Освен ако не е посочено друго, всички позовавания, направени в този документ на Европейския съюз, включват всички настоящи страни-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Бисквитки

Малка част от данните, съхранявани в устройството на потребителя.

Правна информация

Тази декларация за поверителност е изготвена въз основа на разпоредби на множество законодателства, включително Член 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

Тази политика за поверителност се отнася единствено до настоящото приложение, ако не е посочено друго в този документ.

Последна актуализация: 30/01/2020 г.