\Сервизна Политика

Сервизна политика

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционни условия се определят по сериините номера /баркода/ на електронния модул.

През гаранционния срок Производителят по свое усмотрение ще замени или поправи всеки дефектен продукт при връщането му в сервиза /фабриката. Всички заменени или поправени части остават под гаранция за оставащия от гаранцията период или 6 месеца, като остава валиден по-големият от двата периода. Собственикът трябва при първа възможност да уведоми Производителя  през Дистрибутора си писмено, че има дефект в материалите или в изработката.

МЕЖДУНАРОДНА ГАРАНЦИЯ

Гаранцията за чуждестранните клиенти е същата, както за всеки клиент в България с изключение на това, че производителят няма да бъде отговорен за митническите такси, налози или ДДС, които може да са дължими.

ГАРАНЦИОННА ПРОЦЕДУРА

За да получи гаранционно обслужване, клиентът трябва да върне дефектните устройства. Гаранционният срок е определен и договорен предварително с клиента както и времето за извършване на сервизната услуга.  Производителят няма да приеме да извърши каквото и да е гаранционно обслужване, за което предварително не е получил уведомление чрез Дистрибутора си.

Настройките и програмирането, които са предписани в техническата документация не се считат за дефект.

При извършване на ремонтни дейности сервизният работник не носи отговорност за унищожаване на програмираната от потребителя информация.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Тази гаранция се прилага само към дефекти в съставните части и изработката, свързани с нормална употреба. Тя не покрива:

§ Устройства, на които сериините номера/баркода/ са унищожени

§ Повреди, причинени при транспорта и пренасянето;

§ Повреди, причинени от природни бедствия като пожар, наводнение, буря, земетресение или гръмотевици;

§ Повреди, дължащи се на причини извън контрола на производителя като превишено напрежение, механични удари или повреди от вода;

§ Повреди, причинени от неоторизирани присъединявания на елементи, промени, модификации, или чужди обекти:

§ Повреди, причинени от периферните устройства (освен ако такива периферни устройства не са доставени от производителя;

§ Дефекти, причинени от неподходящо инсталиране на продуктите;

§ Повреди, причинени от използване на продуктите за цели, различни от тези, за които са предназначени;

§ Повреди от неправилна поддръжка;

§ Повреди, произтичащи от някакво друго отношение, лоша поддръжка или неправилно приложение на продуктите.

Отговорността на производителя за неуспешно поправяне на продукта в гаранционния срок след приемлив брой опити ще бъде ограничено до замяната му, като единствена компенсация за нарушаването на гаранцията. В никакъв случай производителят няма да бъде отговорен за някакви специални, случайни или последващи вреди, базирани на нарушение на гаранцията, нарушение на договор, небрежност или друго юридическо понятие.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

Производителят не приема, нито упълномощава някое лице, имащо за цел да действа от свое име да модифицира, сервизира или променя гаранцията, нито да я заменя с друга гаранция или отговорност относно този продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Производителят препоръчва цялата система да бъде тествана редовно. Въпреки честото тестване е възможно този продукт да не може да работи както е очаквано, дължейки се на криминална и друга намеса или на електрически пробиви.

ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ ПОПРАВКИ

Производителят по свое мнение ще поправи или замени извънгаранционните продукти, които са върнати в неговата фабрика съгласно следващите условия. Производителят няма да приема никакви доставки, за които не е получено предварително уведомление чрез Дистрибутора си. Продуктите, които производителят определи, че могат да се поправят, ще бъдат поправени и върнати. Производителят предварително е определил набор от услуги и плащания за тях, които могат да бъдат ревизирани по всяко време и ще бъдат прилагани за поправката на всяко устройство. Устройствата ремонтирани срещу заплащане имат гаранция 6 месеца на подменените елементи. Продуктите, които производителят определи, че не могат да бъдат поправени, ще бъдат заменени с най-близкия наличен еквивалентен продукт. За всеки заменен продукт ще бъда платена текущата пазарна цена.