Политика за поверителност

Политика за поверителност


Политика на Телетек Електроникс АД за защита на личните данни


Ние от Телетек Електроникс АД подхождаме отговорно и отдаваме голямо значение на защитата на личната Ви информация, която ни предоставяте при създаване на потребителски или корпоративен профил на нашия корпоративен сайт.


Моля, запознайте се с публикуваната по-долу декларация за съгласие на Потребителя за съхранение и обработване на предоставяните от него лични данни, изисквани при регистрация на профил на корпоративния сайт на Телетек Електроникс АД  или при изпращане на запитване през някоя от формите за директен контакт с нас.


Вашата лична информация ще бъде третирана като поверителна в съответствие с прилаганите разпоредби за защита на личните данни, посочени в Закона за защита на личните данни и в публикуваната тук декларация за поверителност.

 

Декларация за поверителност

 

1. С отбелязване на поле „Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на данните“ (във форма за създаване на потребителски или корпоративен профил и във всяка от формите за изпращане на директно запитване към Телетек Електроникс АД), заявявам, че предоставям изричното си съгласие Телетек Електроникс АД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани с търговия на сигнално-охранителни и пожаро-известителни системи и директен маркетинг.


2. Предоставените лични данни ще се съхраняват от Телетек Електроникс АД за срок от 2 (две) години и/или до приключване договора за предоставяне на сигнално-охранителни, пожаро-известителни системи и/или услуги в тази област.


3. Декларирам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация за продукти и кампании на Телетек Електроникс АД, която да се изпраща на посочения от мен адрес или на електронния ми адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на Телетек Електроникс АД.


4. Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД:

4.1 правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до Телетек Електроникс АД, подписано от мен и подадено до адреса на Телетек Електроникс АД в гр. София – 1407, ул. Сребърна 14А;
4.2 правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на услуги, свързани със сигнално-охранителни или пожаро-известителни уредби и/или директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Телетек Електроникс АД, като изпратя имейл на info@teletek-electronics.bg;
4.3 Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от Телетек Електроникс АД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни – в потребителския ми профил на сайта на Телетек Електроникс АД (https://www.teletek-electronics.com/bg) или с писмено искане по начина, посочен по-горе.

 

5. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат/а, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за Телетек Електроникс АД да откаже да сключи договор с мен.

 

 

Последна актуализация: 19.01.2018