\Въпроси

Въпроси

CPR/CPD Директива
Отговарят ли продуктите на Телетек Електроникс на изискванията на Регламент (EC) 305/2011 (CPR)?

Считано от 1 Юли 2013 г., Директива за строителни продукти 89/106/ЕИО (CPD) e заменена от Регламент (EC) 305/2011 (CPR).

Пожароизвестителните продукти на Телетек Електроникс АД, разпространявани на пазара в момента, притежават вече CE маркировка в съответсвие с изискванията на Директива 89/106/ЕИО и прилежащите й стандарти EN 54. Тестването и оценката за съотвествие е извършена от независима акредитирана лаборатория – нотифициран орган и декларирана в сертификат за съответствие. По този начин пожароизвестителните продукти на Телетек Електроникс АД се считат за отговарящи и на изискванията на новия Регламент (EC) 305/2011. Телетек Електроникс АД е издал и всички необходимите допълнителни документи, съгласно новия Регламент (EC) 305/2011 - декларации за експлоатационни показатели към всеки сертифициран продукт.

Кратка информация за основните промени в новия регламент, можете да откриете тук:

Пълна информация отностно новия Регламент (EC) 305/2011 (CPR), можете да намерите тук.

Алармени системи
ECLIPSE 8/16/32 - FAQ
Как мога да възстановя менъждърския код на User 1 на „0000“ ?

В инженерен режим, преминете на адрес 0032, въведете последователно 1 2 3 4 5 6 и натиснете бутон ENTER .

Как да включа/изключа звука „камбанка“ на клавиатурите за Entry/Exit зона ?

ECLIPSE8:  В мениджърски режим, преминете на адрес 03 и използвайте бутон „0“, за да промените опцията. Това е глобална настройка и важи за всички свързсани в системата клавиатури.

ECLIPSE 16/32: В инженерен режим, преминете на адрес 80х2, където “X” е номера на клавиатурата, на която искате да включите/изключите звука „камбанка“.  Натиснете бутон „1“ за да промените настройката и потвърдете с бутон ENTER .

Как да прочета/разбера даден потребителски код ?

Потребителските кодове са скрити и не се визуализират. Въпреки това могат да се променят или изтриват.

Как да изтрия потребителски код ?

В мениджърски режим, преминете на адрес 01, въведете номер на потребител. Натиснете и задържане на бутон „0“, докато не получите звуково и визуално (LCD: “_ _ _ _” или LED: мигащи светодиоди на зони 1 до 4) потвръждение от клавиатурата.

Как да сменя потребителски код ?

В мениджърски режим, преминете на адрес 01, въведете номер на потребител. Въведете код за потребител, а  ако вече има такъв, изтрийте го чрез задържане на бутон „0“ и въведете новия код. Потвърдете промените с бутон ENTER .

Как да добавя Proxy карта ?

  В мениджърски режим, преминете на адрес 11, въведете номер на потребител и поднесете картата към Proxy четеца. При успешното прочитане ще се чуе звукова сигнализация   

        ще се изпише ID номера на картата (при LCD клавиатурите) или ще светнат зони от 1 до 8 (при LED клавиатурите). Потвърдете с бутон ENTER .

Как да свържа пожарен детектор в ECLIPSE система ?

Има два начина на свързване на пожарен детектор:
 

1. Свързване с 4 проводна линия - пожарен детектор с релейна основа

Захранването е от АUX +/-, а изходите на релето – единият към COM, а другият - към свободна зона, която се програмира като „ПОЖАР“. В зависимост от избраната схема на свързване се добавя съответното зоново съпротивление. На адрес 20хх се правят настройки на зоната.
 

2. Свързване с проводна линия (само за Eclipse 32- пожарен детектор без релейна основа

Пожарния детектор се свързва към PGM4. На адрес 3000 се задава стойност 1 и PGM4 става 99 логическа зона. Избира се логическа зона между 9 и 32 и се програмира като „ПОЖАР“. Към  нея се присъединява логическата зона 99. EOL резистора в пожарния детектор трябва да е 2kohm.

Пример за пожарен детектор към Зона 9:

На адрес 2090 се задава устройство [01] да е с вход [99].

На адрес 2091 се програмира [4] – тип на зона “ПОЖАР.

Как да проверя коректно ли са балансирани зоните ?

В зависимост от избраната схема на свързване на адрес 2000, то за всяка зона се проверява съпротивлението на адрес 20X9, където “X” е номера на зоната. За Eclipse 8 може да се изпълни “Walk Test”  на адрес 0020.

Как да добавя „сервизна клавиатура“ към ECLIPSE система ?

Свържете клавиатурата към Eclipse (на BUS шината или на специализирания куплунг) и натиснете бутон PROG . С ново добавената клавиатура имате достъп само до режими ENGINEER и MAINTENANCE.

Как да добавя нов модул (LCD/LED, Proxy, PEXP/ZEXP/WEXP) към ECLIPSE система?
 1. изключете захранванията (основно 220V и батерия) на контролния панел
 2. свържете новото устройство към BUS клемите на контролния панел
 3. пуснете захранването на контролният панел и изчакайте инциализацията на системата
 4. влезте в режим ENGINEER
 5. изберете свободен адрес 80х0, пример:

 8030>DEV3 ID

 [Free] [_ _ _ _ _ _ _ _]

 1. натиснете TAMPER бутона на новото устройство
 2. при успешна регистрация на екрана на клавиатурата ще се изпише типа новозаписано устройството (LCD/LED, PRX, PEXP/ZEXP/WEXP) както и уникалния му ID номер, пример:

 8030>DEV3 ID

 [ZEXP] [21696983]

 1. на основната клавиатура потвърдете с бутон ENTER
Колко дълга може да е линията (кабела) на BUS шината ?

До 1 000m – възможно да се наложи използване допълнително захранване за обезпечаване на 12 V DC.

Има ли съвместимост между различните Eclipse централи и модулите ?

      Да, всяка централа от серията Eclipse работи с всички модули

Кои са допълнителните модули към ECLIPSE система ?

Клавиатури (LCD/LED), разширители (PEXP/ZEXP/WEXP), Proxy, Voice Dialer (VD), Ajax GSM/GPRS/LAN и други

Как да променя силата на звука на клавиатурата ?

В мениджърски режим, преминете на адрес 90, променете силата с бутони и натиснете бутон ENTER

Как да променя яркостта на LCD32/LCD32S клавиатурите ?

В мениджърски режим, преминете на адрес 91, променете яркостта с бутони и натиснете бутон ENTER

Как да настроя ЧАС/ДАТА ?

 мениджърски режим, преминете на адрес 14, въведете час и натиснете бутон ENTER

В мениджърски режим, преминете на адрес 15, въведете дата и натиснете бутон ENTER

Какви са типовете менюта се поддържат ?
 1. Текстово меню с дървовидна структура на менютата (по фабр. настройки)
 2. Адресно меню с 4 цифрени кодове
 3. Операционно меню с 3 цифрени кодове
Какви са режимите за програмиране и какви са паролите по фабрични настройки ?
 1. ENGINEER: инженерен режим, с парола 7777
 2. MANAGER: мениджърски режим, с парола 0000 и след това натискате бутон PROG
 3. MAINTENANCE: режим за поддръжка, с парола 9999 (само за Eclipse 32)
Пожароизвестителни системи
Може ли чувствителността на пожарните детектори да се тества с цигарен дим?

Изследването на чувствителността на детекторите с цигарен дим не е метод, чрез който може да се вземе решение дали определен детектор е по-чувствителен от друг и обратно. За тази цел се използват специални лабораторни тунели, които се нуждаят от периодична калибрация. Тунела регулира много точно количеството дим, скоростта на нарастване и температурата, така че да гарантира едни и същи условия при теста на различни детктори. На базата на изследвания в такива тунели и съглано станадарт EN 54, който определя каква трябва да бъде чувствителността, се издава сертификат, гарантиращ работата на детектора в изисканите норми.

Сравняването на чувствителността на пожарни детектори в нелабораторни условия с цигарен дим е нецелесъобразно защото:

1. За надеждния сравнителен анализ голямо значение има равномерността на димните частици в обема въздух. Това е изключено да се направи при издишане нa цигарен дим. Възможно е при издишането някой от детекторите да напълнят камерите си с повече частици от други. За това как се разпределят частиците цигарен дим във въздуха голямо значение имат посоката на издишане, силата на издишане, въздушни течения, околна температура и разположението на тестовите детектори. Поради невъзможността тези параметри да бъдат контролирани, е и невъзможно да се направи сравнителен анализ. Напълно е възможно детекторите да сработват по различно време, но това не е критерии, че някой от тях е по-чувствителен.

2. Дори да приемем, че количеството цигарен дим в двата детектора е еднакво, отново е възможно детекторите да сработват по различно време. Това се обуславя от алгоритъма на обработка. Например детекторите от SensoIRIS серията на Телетек Електроникс взимат решение за пожар, ако 4 поредни измервания показват наличие на дим над допустимо. Четенията се правят през 4 секунди. Ако друг детектор има време на семплиране по-голямо от 4 секунди или се нуждае от повече измервания, това би довело до по-бавно сработване. По-бързото сработване при еднакво количество дим в камерата означава, че детектора е по-прецизен, а не по-чувствителен

Процедура за почистване на детекторите от SensoMAG серия

За да се почисти от прашинки датчик SensoMAG първо трябва да се разглоби.

Разглобяването става в няколко последователни стъпки както е показано на снимките:

1.Трябва да се отдели платката от пластмасовата основа. Това става като едновременно се разтворят двете крачета на основата (показани са със стрелки) и едновременно с това се избута платката леко нагоре.

2.Вече разглобената платка (модул) трябва да се доразглоби с помощта на отверка, като се внимава да не се счупят щипките на пластмасовите детайли.

3.Така разглобено изделието трябва да се почисти в помощта на пистолет със сгъстен въздух.

4.Първо се обдухва от вътрешната страна на монтажната камера, след което се обдухва и отвън (виж снимките).

5.С пистолета се обдухва и така монтирана платката.

6.Почиства се и пластмасовата основа.

7.След пълното почистване на датчика той се сглобява, като се започва в обратен ред.

Процедура за почистване на детекторите от SensoIRIS серия

За да се почисти от прашинки димно оптични датчици SensoIRIS (S130 и M140) първо трябва да се разглобят.

Разглобяването става в няколко последователни стъпки както е показано на снимките:

1.Трябва да се махне капачето от пластмасовата основа. Това става, като се освободят 4-те щипки на капачето от основата.

2.Трябва да се отдели платката от пластмасовата основа. Това става като едновременно се разтворят двете крачета на основата ( показани са със стрелки) и едновременно с това се избута платката леко нагоре.

3.Вече разглобената платка (модул) трябва да се доразглоби с помощта на отвертка, като се внимава да не се счупят щипките на пластмасовите детайли.

4.Така разглобено изделието трябва да се почисти в помоща на пистолет със сгъстен въздух.

5.Първо се обдухва от вътрешната страна на монтажната камера, след което се обдухва и отвън (виж снимките).

6.С пистолета се обдухва и така монтирана платката.

7.Почиства се и пластмасовия капак.

След пълното почистване на датчика той се сглобява, като се започва в обратен ред :

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

След като почистите детектора и го поставите върху лупа или програматора, показанията за нивото на замърсяване ще покажат последната записана стойност, която е - преди почистването.

За да актуализирате тази стойност, ТРЯБВА да поставите детектора върху лупа на панела и да го оставите там за 30 минути. Това е времето, необходимо на детектора да се калибрира и да направи необходимите измервания по отношение на замърсяването, тъй като те зависят от времето.

В рамките на следващите 9 часа детекторът ще извърши още няколко калибрирания и измервания и действителната стойност след почистване може да спадне дори повече от числото след първите 30 минути.

Възможни причини за Обща Повреда в MAG8plus

Снимка 1

Снимка 2

В случай, че светодиодGeneral Fault свети (снимка 1), моля проверете следното:

1.Дали друг светодиод мига или е постоянно включен, за да установите точната повреда. Това може да стане посредством отваряне на капака на кутията и преглеждане на светодиодите върху основната платка.

2.Дали свети диод повреда в Микропроцесора. Това означава че главния процесор на панела не функционира. Вероятна причина за това може да е пренапрежение или мълния.

3.Дали мига диод SounderFault/Disable. Ако това е така, то има проблем във веригата на сирените. Върху панела ще бъде изписан номера или номерата на сирените, които са в повреда (снимка 2). Възможната причина е липсващ краен резистор, грешна стойност на резистора или късо съединение. Като крайно съпротивление за сирените се ползва резистор със стойност 10kOhms.

4.Дали свети диод Earthfault. Ако това е така, то има земно съединение. Тази повреда означава късо съединение между положителен/отрицателен извод и земя. Опитайте да поставите или премахнете джъмпер DisableEF.

5.Дали свети диод AUXfault. Това означава претоварване, късо съединение или повреда в AUXизхода. Опитайте се да разкачите всичкия товар към централата и проверете за късо съединение по проводниците.

6.Дали свети диод RPT. Това означава повреда или липсващ повторителен панел. Проверете кабела, който свързва главния и повторителния панел за прекъсване или късо съединение.

7.Дали свети диод ACfault. Това означава липса на напрежение в захранващата мрежа или повреда в захранващия блок.

8.Дали свети диод BattLost/Low. Това означава, че батерията не е поставена или е с ниско напрежение.

SIMPO калкулатор батeрия

Изчисляване капацитета на батерията за пожароизвестителен панел SIMPO

Правилното планиране на всяка пожароизвестителна инсталация е от основно значение за нейната надеждна работа. При всяко коректно планиране се изискват няколко основни стъпки:

- Избор на подходящо пожароизвестително оборудване;

- Правилно оразмеряване на необходимата дължина и избор на проводници с подходящо сечение;

- Избор на акумулаторна батерия с капацитет достатъчен за осигуряване на резервно захранване в случай на отпадане на основното, с което да се гарантира работата на системата за определен период от време в дежурен режим или при пожар.

Настоящото приложение е разработено от Телетек Електроникс в помощ на проектантите на пожароизвестителни системи и служи за правилно определяне на капацитета на батерията използвана в адресируеми пожароизвестителни панели SIMPO.

Калкулатора позволява бързо и лесно определяне на минималния капацитет на използваната батерия в зависимост от броя на устройствата включени в пожароизвеститената инсталация и задействани входове и изходи на панела.

Приложението позволява също изчисляване на капацитета на батерията и в случай на отпадане на основното захранване и пожар в една или няколко зони.

Работа с калкулатора

1. Натиснете бутон “Начало” – в полетата за въвеждане на данни автоматично се зареждат стойности по подразбиране.

2. Въведете броя на кръговете – 1 или 2.

3. Въведете броя на устройствата в системата:

- Попълнете в колона Дежурен режим всички предвидени устройства за Кръг 1 и Кръг 2.

- Попълнете в колона Режим ПОЖАР броя на задействаните устройства в случай на пожар.

4. Въведете стойности в посочените граници за задействаните входове и изходи на панела.

5. Въведете брой на задействаните зони в случай на пожар.

6. При необходимост коригирайте зададените по подразбиране часове за работа на панела в дежурен режим (според EN54-14:2006 за минимално време от 30 до 72 часа) и алармен режим (според EN54-14:2006 минимум 0,5 часа).

7. Натиснете бутон “Изчисли”.

ВНИМАНИЕ:

Калкулатора е предназначен за изчисляване на капацитета на батерията само за панели SIMPO.

ВАЖНО!

Изчисления капацитет на акумулаторната батерия е минимален. Това означава, че за конкретната инсталация трябва да се използва батерия с близък по стойност, но по-висок капацитет - препоръчва се стойността да бъде завишена с 25%, за да се гарантира резерв при намаляване на капацитета на батерията в резултат на стареене. Например, ако изчислената с калкулатора стойност е 30.3Аh, то трябва да се използва батерия с капацитет 38Аh.

ВНИМАНИЕ: Ползването на калкулатора изисква инсталиран флаш плеър. Изтеглете безплатно Adobe Flash Player.

Можете да изтеглите приложението на калкулатора от секция "Библиотека" (изисква регистрация) или да го използвате директно през нашия сайт.

ОТВОРИ КАЛКУЛАТОРА ОТТУК

IRIS/SIMPO калкулатор с ТТЕ loop

Наличието на пожароизвестителна система в големи търговски и обществени сгради е едно от съществените условия за узаконяване на обекта, а правилно подбраните и инсталирани детектори, устройства и сигнализатори спасяват човешки живот и предпазят скъпоструващо имущество от невъзстановими повреди.

Ето защо правилното планиране на всяка пожароизвестителна инсталация е от основно значение, както в частта за избор на пожароизвестително оборудване, така и при оразмеряване на необходимата дължина и сечение на използваните проводници в системата.

Предварителното пресмятане на необходимата дължина и сечение на проводниците на етап планиране, дава възможност на проектанта да оцени функционалността на изгражданата система и да направи промени с цел подобряването й.

В практиката сме свидетели на много случаи, в които пожароизвестителните системи не работят ефективно и коректно поради погрешно оразмеряване на инсталацията или използване на проводници с по-малко сечение от необходимото. За да се избегнат подобни грешки, ние от Телетек Електроникс, разработихме електронен калкулатор, с който проектантите на пожароизвестителни инсталации да могат предварително да изчислят необходимата дължина и сечение на проводниците, когато използват нашите аналогово-адресируеми и адресируеми пожароизвестителни панели.

След като всички точки в един проект за пожароизвестяване са поставени, проектантът оразмерява необходимите проводници за окабеляване на линиите или съответно контурите.

Това може да стане по два начина:

1. Измерване дължината на вече изчертаните проводници и определяне сечението на кабела.

2. Изчертаване на проводниците според предварително зададено сечение на кабела.

Така, след като вече знаем единият от необходимите параметри можем да оразмерим проводниците.

Предимства на калкулатор IRIS/SIMPO ТТЕ Loop:

 • Въвежда се само една стойност;
 • Предотвратява се грешно окабеляване и последващите неизправности в системата (неразпознаване на двоен адрес и некоректна работа на детекторите);
 • Намаляват се разходите на клиента от грешно окабеляване (прекалено малки сечения или разхищения с прекалено големи сечения.

ВНИМАНИЕ: Ползването на калкулатора изисква инсталиран флаш плеър. Изтеглете безплатно Adobe Flash Player.

Можете да изтеглите приложението на калкулатора от секция "Библиотека" (изисква регистрация) или да го използвате директно през нашия сайт.

ОТВОРИ КАЛКУЛАТОРА ОТТУК

Може ли ARGUS GSM модул да се използва с пожароизвестителни панели от MAG серията?

Argus GSM модул е универсално устройство. То може да се използва с всяко устройство, което има релеен контакт за управление на сигнали.

Това включва алармени панели, пожароизвестителни панели, системи за контрол на достъп и т.н.

MAG конвенционални панели имат релета и ARGUS може да се използва за предаване на сигнали за пожар или повреда.

Не открихте търсения отговот
Може да зададете вашите допълнителни въпроси към техническата подръжка.
Задай Въпрос