Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

„Телетек Електроникс“ АД повиши качеството на произведената продукция

„Телетек Електроникс“ АД приключи дейностите по изпълнение на Проект “Внедряване на високоефективна система за поддържане на технологичните параметри на работната среда“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0434-С0001 в рамките на процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“.

В резултат на извършената дейност бяха успешно доставени, монтирани и въведени в експлоатация всички предвидени машини, съоръжения и оборудване, съгласно заложеното по проекта.

В рамките на Проекта се осъществи закупуване и внедряване на стандартно висококачествено оборудване с висока степен на сигурност и надежност, с което се изпълни енергоспестяваща мярка по внедряване на нова, високоефективна система за поддържане на технологичните параметри на работната среда. С това се постигна повишаване енергийната ефективност на „Телетек Електроникс“ АД и подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии.

С изпълнението на този Проект и въвеждането на предвидената енергоспестяваща мярка, „Телетек Електроникс“ АД повиши качеството на произведената продукция. Реализираното намаляване на текущите експлоатационни разходи допринесе за повишаване на ефективността на предприятието и увеличаване на неговата конкурентоспособност.

 

„Телетек Електроникс“ АД заявява предоставената финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие .

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.