Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за извършване на индустриални научни изследвания с цел разработване на прототип на иновативна безжична пожароизвестителна платформа”.

ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-1.005-0180 „Подкрепа за извършване на индустриални научни изследвания с цел разработване на прототип на иновативна безжична пожароизвестителна платформа от “Телетек Електроникс” АДпо процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът е насочен към защита на необходимите дейности и разходи за провеждане на индустриални научни изследвания с цел създаване на прототип на продуктова иновация на световно ниво – безжична пожароизвестителна платформа.

Успешното изпълнение на заложените дейности и разходи ще доведе до достигане на ниво на технологична готовност (TRL 7) – Прототип, демонстриран в операционна среда.

Проектът ще бъдат изпълнен, чрез разходване на средства за възнаграждения на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова иновация, разходи за възлагане на научни изследвания, закупуване на ДМА и ДНА, необходими за разработването на продуктова иновация, за срока на изпълнение на проекта, както и материали и компоненти за създаване на прототип. Предложената разработка ще се осъществи изцяло от кандидата – “Телетек Електроникс” АД, което ще спомогне за повишаване на научния и иновационен капацитет на МСП, подпомагайки осъществяването на дейности за разработване на продуктова еко-иновация, попадаща в тематични области “Мехатроника и чисти технологии” и “ИКТ и информатика” на ИСИС.

Стойността на проекта е 564 038.76 лв., от които 355 102.29 лв. безвъзмездна помощ, като 301 836.97 лв. са финансиране от европейския фонд за регионално развитие и 53 265.32 лв. са от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 20.03.2019 г.

Срокът на изпълнение на договора е 24 месеца.

Оригинала на документа може да бъде видян тук.