Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

Телетек Електроникс подписа договор по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

„Телетек Електроникс“ АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0976-C01 за изпълнение на проект “Създаване на конкурентни предимства в „Телетек Електроникс” АД чрез подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал  в рамките на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Проектът предвижда внедряване на нови, базирани на знанието технологии и закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично автоматизирано оборудване.

Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността и пазарното присъствие на „Телетек Електроникс” АД чрез подобряване на производствения капацитет и разширяване на експортния му потенциал.

Чрез реализиране на предвидената по проекта инвестиция във високотехнологично производствено оборудване, ще се подобри производствения капацитет,  ще се оптимизира производствения процес, ще се постигне по-висока производителност и ресурсна ефективност и дружеството ще повиши конкурентоспособността си в областта на сигналноохранителни и пожароизвестителни системи.

Тези положителни промени ще имат пряко отражение върху обема и качеството на произвежданата продукция и генерираните приходи от продажби, което ще спомогне за формиране на конкурентни предимства и устойчиво пазарно присъствие на „Телетек Електроникс” АД на националния и международни пазари.

„Телетек Електроникс“ АД заявява финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в размер на 340 218, 38 лв.  Общата стойност на проекта възлиза на 972 052,20 лв.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.