\GENEL SATIŞ ŞARTLARI

GENEL SATIŞ ŞARTLARI

 

1.         TANIMLAR

 

Şirket, TELETEK ELECTRONICS JSC ve şartların gerektirdiği durumlarda çalışanlarını ve yetkili alt yüklenicilerini ifade eder.

Alıcı, ticari marka sahibi aracıları ve Şirket’in distribütörleri dahil olmak üzere Şirket’e Donanım’ı sipariş eden kişiyi, oluşumu veya şirketi ifade eder.

Distribütör, Donanım’ı Şirket’in ticari markası/marka etiketi altında satın alan ve Bölgede satan Alıcı’yı ifade eder.

OBL“/„Ticari Marka Sahibi Alıcı “ – Donanım’ı Şirket’ten satın alan ve piyasaya kendi ticari markası/marka etiketi altında satan Alıcı’yı ifade eder.

Sözleşme, Donanım alım-satımı/yazılım lisanslama için Şirket ile Alıcı ya da Ticari Marka Sahibi Alıcı arasında akdedilen Sözleşme’yi ifade eder. 

Dokümantasyon, her ne yazılı olursa olsun, Alıcı’ya teslim edilen tüm Yazılım’ı, teknik bilgi ve verileri (Yazılım ve Yazılım ile alakalı her türlü Dokümantasyon dahil) ifade eder.

„Mekan, Donanım’ın kurulacağı yeri ifade eder.

Yazılım, her ne yazılı olursa olsun, Donanım’ın parçası olan veya Donanım ile birlikte kullanılmak üzere teslim edilen her bilgisayar programı veya bilgisayar programları setini ifade eder.

Özel Şartlar, Sözleşme’de, her fiyat teklifinde veya sipariş kabulünde belirtilen tüm şartları ifade eder. Bu Şartlar ile Özel Şartlar arasında tutarsızlık veya çelişki olması halinde, Özel Şartlar esas alınacaktır.

Donanım, her türlü yazılım hariç, siparişi kabul esnasında ayrıntılı olarak belirtilen tüm donanım veya sistemleri ifade eder.

Bölge Sözleşme’de kararlaştırılan Alıcı’nın Donanım’ı pazarlamaya yetkili olduğu bölgeyi ifade eder.

Mücbir sebep teşkil eden olay, Sözleşme’nin imza edilmesinden sonra ortaya çıkan, Sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkansız kılan olağanüstü, öngörülemez veya engellenemez nitelikteki her olay dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afet, isyan, darbe, karışıklık veya ayaklanma, savaş, istila, iç savaş, terörist saldırıları, deprem veya her türlü doğal olay, hükümet kısıtlamaları, genel grevler, ambargo, adli veya devlet eylemleri, sivil veya askeri harekatları ifade eder.

Şirket’in internet sitesi , https://teletek-electronics.com sitesini ifade eder.

 

 

·       UYGULAMAFİYAT TEKLİFLERİ VE SİPARİŞLER

·       Tüm Sözleşmeler sadece bu Şartlar altında akdedilir. İşbu Şartlar ve Özel Şartlar (varsa), Alıcı’nın siparişinde, yazışmalarında veya başka bir yerde belirtilen tüm değişken şartlar, süreler, garantiler veya beyanatlardan önceliğe sahiptir. Bu duruma aksi diğer her türlü şart, garanti veya beyanat kabul edilemez. Özel olarak kararlaştırılmadıkça veya yazılı şekilde teyit edilip Şirket’in Müdürü veya onun yetkili kıldığı kişi tarafından imzalanmadıkça, hiçbir değişiklik veya haklardan feragat ya da Sözleşme’de ilaveler bağlayıcı değildir;

·       Şirket tarafından özel ve yazılı olarak teyit edilmedikçe, Alıcı’nın diğer hiçbir şartı uygulanamaz;

·       Şartlar, yedek parça, yapılandırma veya başka donanım için Şirket ile Alıcı arasında akdedilen her bir müteakip alım-satım sözleşmesine de uygulanır;

·       Alıcı tarafından verilen sipariş, işbu Şartlar ve diğer her türlü Özel Şartlar’ın konusu olan fiyat teklifidir. Böyle bir siparişin (Sözleşme’ye konu) kabulü, Şirket tarafından yazılı olarak veya teslimat ile yapılır.   

 

 

·       FİYATLAR

·       Donanım için ödenecek fiyat/fiyatlar, Sözleşme’de aksi belirtilmemişse, gönderim tarihi itibariyle uygulanan fiyattır.

·       Tüm fiyatlar EURO bazında olup, bu para birimi üzerinden ödenir. Fiyatlara, Sözleşme’de aksi belirtilmemişse, Alıcı tarafından karşılanacak yük taşıma sigortası masrafları, KDV ve diğer uygulanabilir vergiler dahil değildir.

·       Alıcı, Donanım ile ilgili tüm gümrük, ithalat, özel tüketim ve diğer benzeri vergiler (varsa) ile nakliye ve sigorta masraflarını ödemekle yükümlüdür. Alıcı’ya Donanım’ın Bölgeye ithal edilmesi ve Sözleşme şartlarına uygun olarak dağıtımının yapılması için her türlü lisans, vekalet, izin, ruhsat ve diğer belgeler teslim edilir. Alıcı, Donanım’ın ithalatı ile ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği formaliteleri yerine getirmekle yükümlüdür.

·       Sözleşme’de aksi belirtilmemişse, Şirket tarafından Alıcı’ya teslim edilen diğer her türlü ürün ve hizmetlerin fiyatları Şirket’in güncel tarifesine göre belirlenir.

·       Şirket, Alıcı’ya yazılı olarak bildirdikten sonra, fiyatlarda periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

 

·       ÖDEME VE İPTAL

·       Alıcı, Sözleşme’de aksi belirtilmemişse, ilk üç siparişi (faturayı) önceden (avans olarak) ödemelidir. Bundan sonraki aşamada işbu Sözleşme tarafları, aralarında akdedecekleri ilave anlaşma ile Şirket tarafından talep edilecek Alıcı’ya ait kredi raporuna istinaden, ödeme şeklini kararlaştırabilir.

·       Şirket, diğer haklarına herhangi bir etki etmeksizin, geciken meblağlar üzerinden geciken her gün için %0,1 oranında faiz yürütme (değerlendirme öncesi ve değerlendirme sonrası) hakkını saklı tutar.

·       Alıcı, herhangi bir anda borcunu vadesinde ödemez veya Alıcı’nın kredi notu herhangi bir anda herhangi bir sebepten dolayı düşerse, Şirket, diğer haklarına herhangi bir etki etmeksizin,  aşağıda sayılan haklara haizdir:

a)      Alıcı’ya teslim edilen Donanım veya Yazılım’ın bedelini Alıcı’dan derhal ödenmesini talep etmek ve/veya

б)      Tam ödeme yapılıncaya kadar Alıcı’ya teslim edilmek üzere hazırlanan tüm Donanım ve Yazılım’lar ile herhangi başka bir sözleşme ile Alıcı’ya teslim edilmesi kararlaştırılan diğer ürünlerin ve her türlü yedek parçaların teslimatını durdurmak ve veya

·       Donanım veya Yazılım’ı Şirket’in belirlediği şartlar altında teslim etmektir.

·       Şirket, Alıcı’nın siparişini, Donanım’ın gönderilmesinden önce 14 gün içerisinde ve iptal ücreti ödendikten sonra iptal etmeyi kabul edebilir.

·       Donanım siparişe göre özel olarak tasarlanmış veya Alıcı’nın özel gereksinimlerine cevap verecek şekilde adapte edilmiş veya geliştirilmiş veyahut Donanım Ticari Marka Sahibi Alıcı’lar ile akdedilen Sözleşmeye konu olduğu durumlarda ek ücret talep edilir.

 

 

·       TESLİMAT, RİSK VE HAKLAR

·       Sözleşme’de aksi belirtilmemişse, Donanım Şirket’in Bulgaristan, Sofya’daki deposuna teslimat şartlarına (Incoterms 2010) uygun olarak teslim edilecektir.

·       Donanım’ın muhtemel kayıp ve/veya bozulma riski ile Donanım’ın muhafaza edilmesi için masraflar dahil olmak üzere Donanım ile ilgili doğabilecek her türlü masraflar, Donanım’ın teslimi için kararlaştırılan süre içerisinde Alıcı’ya veya teslimat için kararlaştırılan süre içerisinde Alıcı adına Donanım’ı teslim alan kurye, Alıcı’nın nakliyecisi veya nakliye komisyoncusuna geçer.

·       Teslimat işleminin yapıldığı, karşılıklı olarak imza edilmiş sevkıyat makbuzu (teslim-tesellüm protokolü), kasa fişi veya aynı değeri taşıyan başka bir belge ile belgelenir; Teslimat kurye, Alıcı’nın nakliyecisi veya nakliye komisyoncusu tarafından yapıldığı durumlarda ilgili taşıma belgesi ile belgelenir.

·       Teslimat şartları konusunda akit taraflar, CIP, FOB veya FOB Airport veya Uluslararası Ticaret Odası’nın uluslararası ticarette uygulanan pratiklere standart bir yorum olan Incoterms (2010)’te belirtilen diğer uygulanabilir ve Şartlar’a veya Özel Şartlar’a ters düşmeyen ticari şartlar gibi Özel Teslimat Şartları kararlaştırabilir. Bu durumda risk, ilgili teslimat şartında öngörülen risktir.

·       Şirket, fiyata nakliye masrafları dahil ise, güzergahı ve nakliye araçlarını seçer ve 5.4’üncü maddenin şartlarına riayet ederek teslimatı Mekan’a (Özel Şartlar’da belirtilmişse) veya başka bir şekilde Alıcı’nın bölgesine gerçekleştirir.

·       Akit taraflar, Donanım’ın miktarına ve kararlaştırılan şartlara bağlı olarak Sözleşme’de özel bir teslimat yöntemi de kararlaştırabilir.

·       Teslimat ve montaj veya kabul tarihleri yaklaşık tarihler olup, Sözleşme’nin özüne dahil değildir. Şirket, ihmalsizlik de dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun tarihlere uymamasından kaynaklanabilecek her türlü zarar, arıza, hasar veya masraftan sorumlu tutulamaz. Gecikme konusu Alıcı’ya siparişi iptal etme veya Yazılım’ın, Donanım’ın veya Alıcı ile Şirket arasında akdedilen herhangi bir sözleşme dolayısıyla herhangi bir başka donanımın tamamını veya bir kısmını teslim almaktan imtina etme hakkı vermez.

·       Alıcı, kararlaştırılan tarihte teslimatı kabul etmez ise, muhafaza için doğan tüm masrafları, nakliye için ek nakliye masraflarını ve diğer tüm masraf ve giderleri üstlenmekle yükümlüdür.  Her ne olursa olsun Donanım Alıcı’ya ilk teslimat girişiminde teslim edilmiş sayılır ve Alıcı’ya fatura kesilebilir.

·       Şirket, teslimatı birkaç seferde yapma hakkını saklı tutar.

·       Alıcı, teslimatın yapıldığı tarihi izleyen 3 gün içerisinde her türlü hasar veya eksiklikleri Şirket’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Şirket, hiçbir hasar veya eksiklik konusunda sorumluluk taşımayacaktır.

·       Alıcı, teslimat 28 gün içerisinde yapılmamış veya sevkıyatın yapıldığına dair bildirim alınmış ise, durumu Şirket’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Şirket, hiçbir hasar veya eksiklik konusunda sorumluluk taşımayacaktır.

·       Şirket, mücbir sebep teşkil eden olaydan yükümlülüklerini yerine getirmede gecikmesi veya yerine getirememesi halinde bundan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

·       Mücbir sebep teşkil eden olayın doğması durumunda, bu olaydan etkilenen Taraf, tüm kayıp ve hasarların en aza indirilmesi için gerekli çabayı göstermek ve mücbir sebep teşkil eden olayın doğduğu tarihi takip eden bir ay içerisinde durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Mali kaynak sıkıntısı mücbir sebep teşkil etmez.

·       Şirket, Alıcı tarafından Donanım’ın ve Alıcı ile Şirket arasında akdedilen başka sözleşmeler dolayısıyla diğer malların satın alınması için farklı bir ödeme yöntemi kabul etmez ise, kesin ödeme Şirket’in eline geçinceye kadar;

a)      Alıcı, Donanım’ı Mekan’dan veya Alıcı’nın yerinden sökmeyecek veya başkalarının sökmesine izin vermeyecektir ve

b)     Alıcı, Donanım’ın iyi durumda ve bir bütün olarak Şirket’in mülkiyeti olduğunu gösteren ibare ile işaretlenmiş olarak kalmasını sağlayacak, Donanım’ın, kanun hükmü uyarınca da dahi olsa, rehin veya herhangi bir ücret konusu olmasına izin vermeyecek, Donanım’ı satış girişiminde bulunmayacak (veya başka bir şekilde sökmek veya devretmek) ve Donanım’ın uygun bir süre veya zaman içerisinde Şirket tarafından kontrol edilmesine müsaade edecektir;

c)      Şirket, dilediği zaman Alıcı’nın bölgesine girip Donanım’ını geri alma hakkına sahiptir;

d)     Şirket, Donanım üzerindeki mülkiyet hakkı ortadan kalkmamış veya Sözleşme feshedilmiş olmasına bağlı olmaksızın Donanım’ın toplam bedeli tutarında Alıcı’ya karşı talep ileri sürme hakkına sahiptir.

 

 

6.         EĞİTİM

Şirket, Sözleşme uyarınca satın alınan Donanım’a bağlı olarak Alıcı’nın Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kendisinin belirleyeceği sayıda Alıcı personeline eğitim verilmesini, böyle bir eğitimin, Şirket’in Sözleşme’de ve/veya Sözleşme ile ilgili başka bir belgede belirleyeceği yerde/yerlerde ve zamanda yapılmasını sağlamakla yükümlüdür

 

 

·       GARANTİ VE EKSİKLİKLER

·       Şirket, Sözleşme’de aksi belirtilmemişse, Donanım’ın teslimat tarihini izleyen en az yirmidört (24) ay boyunca tasarım, üretim ve malzeme hataları (olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranma ve aşınmalar hariç) olmayacağını ve uygulanabilir olduğu yerde Özel Şartlar’da belirtilen özelliklere sahip olacağını garanti etmektedir.

·        Şirket, Yazılım’ın teslimat tarihini izleyen üç (3) ay boyunca, yayınlanan teknik spesifikasyonuna uygun olacağını (Yazılım’ın kullanımı sürekli veya hatasız olacağına garanti verilmemesine rağmen) garanti etmektedir. Aksi halde Şirket, kendi takdirine göre ya yazılımı değiştirecek ya da spesifikasyona uyarlamak için gerekli düzenlenmeleri yapacaktır.  

·       Bu Sözleşme’nin hükümleri kapsamında Şirket’in ihmalsizlik veya başka bir sebeple Sözleşme’den doğan tüm sorumluluğu Alıcı tarafından Donanım ve/veya Yazılım için ödenmesi gereken veya ödenen bedeli aşamaz ve Şirket yukarıda belirtilen garanti yükümlülüklerinden birini yerine getirmişse, yukarıda belirtilen garantilerden doğan yükümlülüklerinin tamamını yerine getirmiş sayılacaktır.

·       Yukarıda açıklanan garantiler Alıcı bakımından aşağıda sayılan şartların sağlanmasına bağlıdır;

·       Şirket’e garanti süresi içerisinde muhtemel hatalar konusunda 7.5’inci maddeye uygun olarak yazılı bildirim göndermelidir;

·       Şirket’e Donanım’ı Mekan’da denetlemesi için imkan sağlamalı veya Yazılım’ı iade etmelidir;

·       Donanım’ı ve/veya Yazılım’ı Şirket’in tüm talimat veya önerilerine uygun olarak kurmalı, kullanmalı ve bakımını yapmalı, Donanım’ın yanlış, ihmalsiz ve kötüye kullanımına, olaya konu olmasına, hatalı yapılandırılmasına veya modifiye edilmesine, yanlış çalışmasına, muhafaza edilmesine veya taşınmasına izin vermemelidir;

·       Tasarım hataları açısından söz konusu tasarım Alıcı tarafından yapılmış, sunulmuş veya teslim edilmiş olmamalıdır;

·       Alıcı, garanti süresi boyunca Donanım veya Yazılımd’aki hatalar konusunda Şirket’i bilgilendirmek için aşağıdaki prosedürü izleyecektir;

·       Alıcı, Şirket’in internet sitesinde yayınlanan İade İzni Numarası Talep Formu (RAN) dolduracak ve söz konusu sitede açıklanan tüm talimatları izleyecektir.

·       Şirket, RAN Formunu aldıktan sonra Alıcı’ya RAN Formunu aldığı anı takip eden 24 saat içerisinde İade İzni Numarası (RAN) gönderecektir.

·       Alıcı, RAN’ı aldıktan sonra, Donanım’ı Şirket tarafından kontrol ve teyit edilmiş ilgili evraklarla birlikte kendi hesabına olmak üzere gönderecektir.

·       RAN numarası, Donanım eşliğindeki belgelerin tümüne ve gönderinin ambalajı üzerine yazılmalıdır.

·       İade edilen Donanım’ı teslim aldıktan veya Yazılım’ı kontrol ettikten sonra Şirket, iletilen hatayı ve hatanın sebeplerini tespit etmek üzere iç teknik teşhis kurallarına uygun olarak teknik teşhis işlemi uygular.

·       Teknik teşhis işlemi sonucunda Donanım’daki hatanın tasarım, üretim ve malzeme hatası (olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranma ve aşınmalar hariç) olduğu ve Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmadığı tespit edilirse, Şirket;

·       Hatalı Donanım’ı (parçasını veya parçalarını), iadeyi aldığı tarihi izleyen 45 gün içerisinde kendi takdirine göre tamir edecek veya başka bir Donanım ile değiştirecek ve

·       Alıcı’ya tamir edilen tüm Donanım’ı Şirket’in hesabına olmak üzere gönderecektir.

·       Teknik teşhis işlemi sonucunda Donanım’da hata olduğu ve Donanım’daki hatanın 7.4в’üncü madde şartına uyulmadığından da dahil olmak üzere Alıcı’nın kusurundan kaynaklandığı tespit edilirse, Şirket;

·       Hatalı Donanım’ı Alıcı’nın hesabına olmak üzere tamir edecek;

·       Alıcı’ya tamir edilen tüm Donanım’ı Alıcı’nın hesabına olmak üzere gönderecektir.

·       7.1’inci maddede belirtilen garanti süresi dolmuşsa, 7.8’inci madde şartları uygulanır.

·       7.6’ıncı maddede zikredilen teknik teşhis işlemi sonucunda hatanın Alıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmediğinden kaynaklandığı ve Donanım ve/veya Yazılım’ın tamir edilmesinin mümkün olmadığı tespit edilirse, Şirket, Donanım’ı Alıcı’ya Alıcı’nın hesabına olmak üzere geri gönderecektir.

·       7.6’ncı maddede belirtilen teknik teşhis ve 7.8, 7.9 ve 7.10’uncu maddelerde belirtilen tüm durumlar ile ilgili tamir veya değiştirme masrafları, Şirket tarafından Alıcı için düzenlenen tarifeye göre hesaplanıp Alıcı tarafından ödenir.

·       Yukarıda belirtilen garantiler, Şirket’in yazılı izni olmadan başkalarına devredilemez.

·       Alıcı, teslimatın 5.1 ve 5.2’inci maddenin şartları kapsamında gerçekleştirilmiş olduğu durumlarda, sadece teslim anında Donanım adedinde eksikler ve Donanım’ın ambalajı ve / veya miktarı ile ilgili talepler ileri sürebilir. Şirket, teslimattan sonra Alıcı tarafından ileri sürülecek hiçbir talebi kabul etmeyecektir.

·       Alıcı, teslimat Şirket tarafından organize edildiği durumlarda, Donanım adedinde eksikler ve Donanım’ın ambalajı ve / veya miktarı ile ilgili talepler ileri sürebilir. Bu durumda Alıcı, malları teslim aldığı nakliye evrakının ekinde yazılı reklamasyon ibraz etmeli ve durumu ilgili teslimat tarihini izleyen 2 gün içerinde Şirket’e bildirmelidir.

·       Alıcı, siparişin teslim edilmediğine dair talep ileri sürecekse, bunu sevkıyat tarihini takip eden 14 gün içerisinde yazılı olarak Şirket’e bildirmek suretiyle yapmalıdır. Ardından Şirket tarafından kendisine teslimat tarihi yazılı olarak iletilmelidir.

·       7.13, 7.14 ve 7.15 maddelerinde öngörülen talepler ileri sürülmediği durumlarda Donanım’ın Sözleşme şartlarına uygun olarak teslim edildiği kabul edilecektir. Alıcı, teslim edilen mallarda sadece eksikliklerden dolayı teslimatı almaktan imtina edemez.

 

 

·       SORUMLULUK

·       Şirket, Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğinden, ihmalsizlik veya başka bir sebepten (kanun hükümleri böyle bir sorumluluğu hariç tutulmasına izin vermediği müddetçe) dolayı Alıcı’nın malvarlığına fiziksel kayıp veya hasar verilmesine sebebiyet vermesi halinde sorumluluk taşımayı kabul eder, ancak bu sorumluluğun tutarı, hangi olay veya genel bir sebepten kaynaklanan hangi olaylar dizisinden kaynaklanırsa kaynaklansın hiçbir şekilde 10 000 EURO’yu aşamaz.

·       Şirket, Donanım’da, Yazılım’da veya Dokümantasyon’da hata veya arızalardan veya Sözleşme hükümlerini ihlal etmekten veyahut Şirket, Şirket çalışanları, alt yüklenicileri veya aracıları tarafından yapılan ihmalsizlik ya da başka bir yükümlülüğü yerine getirmemekten, açıkça belirtilmiş veya sezilebilir olmalarına bakılmaksızın, her türlü şartlara, süre veya beyanatlara ya da bağlayıcı olmayan hükümlere uyulmamasından dolayı Alıcı’ya karşı sorumluluk taşımaz. Yukarıda açıklananlara halel getirmeden, Şirket, iş, sözleşme, kar veya beklenilen birikim kaybı da dahil olmak üzere hiçbir dolaylı veya müteakip kayıp veya hasardan dolayı Alıcı’ya karşı sorumluluk taşımaz.

·       Alıcı, Şirket ile Alıcı arasında akdedilen Sözleşme’ye konu Donanım ve/veya Yazılım ile alakalı Şirket’e karşı üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen taleplerden doğan kayıp veya hasarları ve diğer her türlü alakalı masraf, zarar ve giderleri tazmin etmek ve Şirket’i bu durumlardan korumakla yükümlüdür.

·       Şirket, Alıcı’nın Donanım’ı veya Yazılım’ı elinde bulundurması veya kullanması sebebiyle patent, tasarım, fikri mülkiyet veya ticari sır ihlalleri (veya farz edilen ihlal) nedeniyle ileri sürülecek taleplerden dolayı Alıcı’nın uğrayacağı zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Tazminat şartı olarak Alıcı;

a)      Şirket’e her türlü ihlal iddiaları hakkında tam zamanında ve yazılı olarak bilgi vermeli;

b)     İhlallere müsaade etmemeli;

c)      Şirket’e görüşmeleri kendisinin organize edip, gerçekleştirmesine imkan vermeli ve Şirket’e bu hususlarda gerekli yardımı sağlamalıdır.

·       Patent, tasarım, fikri mülkiyet veya ticari sır ihlalleri konusunda iddiaların ileri sürülmesi halinde, Şirket ihlallerden kaçınmak için Donanım’ı veya Yazılım’ı modifiye edebilir veya ihlali ortadan kaldırmak için Donanım’ı veya Yazılım’ı değiştirebilir.

·       8.4’üncü maddede zikredilen tazminat aşağıda sayılan sebeplerden dolayı yapılan ihlaller hakkında uygulanmaz;

·       Şirket’in izni dışında Donanım’da veya Yazılım’da modifikasyon yapılması;

·       Donanım’ın veya Yazılım’ın Şirket tarafından teslim edilmeyen başka ürünlerle birlikte kullanılması veya

·       Alıcı veya Alıcı’nın müşterilerinin talimatı üzerine hazırlanan proje veya spesifikasyonlar;

·       Alıcı, bu gibi ihlaller sebebiyle ileri sürülen talepler, davalar ve giderlerden dolayı Şirket’in uğrayacağı zararları 8.6’ıncı maddede belirtildiği gibi tazmin etmekle yükümlüdür.

·       8.4’üncü maddede düzenlenen tazminat talebi, Sözleşme tarafı Ticari Marka Sahibi Alıcı’ların donanımlarının ticari marka hakkını ihlal eden (veya ihlal ettiği farz edilen) aracılara karşı ileri sürülen tüm taleplere uygulanmaz.

 

 

·       YAZILIM LİSANSI

·       Alıcı, Şirket’in veya Yazılım’ın lisans vereninin Yazılım üzerinde fikri haklar ve diğer her türlü mülkiyet hakları dahil olmak üzere sahip oldukları tüm haklarının saklı olduğunu ve Alıcı’nın sadece kendisine özel olarak verilen veya işbu Şartlar’da, Özel Şartlar’da veya herhangi bir yazılım lisans sözleşmesinde belirtilen haklara sahip olması gerektiğini kabul ve teyit eder.

·       Özel Şartlar belirli bir yazılım lisans sözleşmesi uygulanmasını öngörüyorsa, teslimat şartı olarak Alıcı böyle bir sözleşme imza edecektir.

·       Alıcı’nın nihai kullanıcı olduğu durumlarda yapılacak Yazılım teslimatı için böyle bir sözleşme yapılmazsa, Alıcı’ya işbu Şartlar’a ve özellikle 9.4 ve 9.10’uncu maddede zikredilen şartlara uygun olarak Donanım üzerinde Yazılım’ı veya Dokümantasyon’u kullanması için münhasır olmayan, devredilemez kullanım lisansı veya Şirket ya da Yazılım’ın lisans vereni tarafından (hangisi uygun görülürse) alt lisans verildiği kabul edilecektir.

·       Şirket, Alıcı’ya Yazılım’ın makinede okunabilir şekilde bir kopyasını teslim eder. Alıcı, Şirket’in yazılı izni olmadan Yazılım’ın kopyalanması, türetilmesi, tercüme edilmesi, adaptasyonu, değiştirilmesi, versiyon ve sürümlerini çıkarma veya modifiye etme (yedek kopya ve arşiv amaçlı kopyalardan farklı) konusunda bir girişim veya işlemde bulunmayacaktır.  

·       Alıcı, Yazılım’ı ve Dokümantasyon’un kalan kısmını, Yazılım kopyasını ve Dokümantasyon’unun kalan kısmını kendi kontrolü altında muhafaza edecek ve bu gibi malzemelerin gerek teslim etme gerekse hırsızlık yoluyla veya başka bir şekilde başkalarının eline geçmemesini temin etmek üzere her türlü tedbiri alacaktır.

·       Alıcı’ya Yazılım ile ilgili olarak verilen her türlü hak veya lisansın, Şirket’in önceden yazılı izni olmadan başkasına devir, ferağ ve temliki veya başka bir şekilde kullanılması yasaktır.

·       Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun feshi veya sona ermesi halinde,  Alıcı’ya Yazılım (ve Şirket tarafından Alıcıya verilen diğer her türlü yazılımlar) ile ilgili olarak verilen tüm hak veya lisanslar Şirket tarafından önceden bildirim yapılmaksızın otomatik olarak sona erer.

·       Alıcı, Şartlar’dan veya Yazılım ile ilgili Özel Şartlar’dan veyahut Dokümantasyon’un kalan kısmından herhangi bir şartı ihlal etmesi (ve kusuru giderme imkanı olup, bunu yazılı ihbarı aldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde gidermemesi)  veya Alıcı ile ilgili 11.1 (б) maddede belirtilen durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi durumunda, Şirket, Alıcı’ya Yazılım (ve Şirket tarafından Alıcıya verilen diğer her türlü yazılımlar) ile ilgili olarak verilen tüm hak veya lisansların derhal sona erdirilmesi için Alıcı’ya yazılı ihtar gönderme hakkını saklı tutar.   

·       Alıcı’ya Yazılım ile ilgili olarak verilen tüm hak veya lisansların her ne sebeple olursa olsun sona erdirilmesi halinde, Alıcı Yazılım’ı, Dokümantasyon’u ve Yazılım’ın tüm kopyalarını (tam veya kısmi) Şirket’e iade edecek veya imha edecek (Şirket tarafından belirlendiği gibi) ve bu kopyaların iade veya imha edildiğini tevsik edecektir.

·       Alıcı, Ticari Marka Sahibi Alıcı’ların taraf olduğu Sözleşme’ye konu Donanım’ın ticari markası hariç, Şirket tarafından Donanım ve Yazılım’ın üzerine, içine veya onlara ek olarak yerleştirilen veya konulan hiçbir ticari marka, ticaret unvanı veya fikri mülkiyet hakkı garantisini veyahut bunları tevsik eden ibareleri veya işaretleri ya da alakalı teknik veya tanıtım malzemelerini veyahut ambalajları ortadan kaldıramaz, üzerlerini kapatamaz, açığa çıkartamaz veya değiştiremez.

·       Alıcı’nın nihai kullanıcı olmadığı durumlarda Alıcı’ya teslim edilen Yazılım, Alıcı’ya Yazılım üzerinde hiçbir hak, kullanım lisansı veya çıkar sağlamaz ve Alıcı, Donanım’ı veya Yazılım’ı hiçbir kişiye, o kişi tarafından Şirket’in belirlediği formatta yazılım lisans sözleşmesi imza edilmeden teslim edemez. Bu durumda 9.10’uncu madde de uygulanır. 9.5 ve 9.9 Şartları (Sözleşme’nin feshedilmesi veya sona erdirilmesi durumlarında) Alıcı’nın sahip olduğu Yazılım ve Dokümantasyon bakımından uygulanır.

 

 

·        GİZLİLİK VE ENTELEKTÜEL MÜLKİYET HAKLARI

·        Alıcı, bünyesindeki müdürleri, çalışanları ve aracıları bilgi gizliliğini koruyacağını ve Donanım ile ilgili herhangi bir bilgi veya Yazılım’ı ya da Alıcı tarafından teslim edilen çizimler, açıklamalar, parça listeleri ve diğer teknik veya tanıtım malzemeleri ve bu bilgi veya malzemelerin herhangi bir kısmı dahil olmak üzere diğer Dokümantasyon’u kopyalamayacaklarını, kısmen elinde bulundurmayacaklarını (9.11. maddede belirtildiği gibi saklamak) veya başka bir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmeyeceklerini garanti etmektedir.

·       Alıcı, Donanım, Yazılım ve diğer dokümantasyon ile ilgili tüm entelektüel mülkiyet haklarını savunmak ve korumak için gerekli tüm çabayı gösterecek ve bu hakların her ihlali veya farz edilen ihlali konusunda Şirket’in bilgisine sunulması gereken bilgiyi Şirket’e tam zamanında verecektir.

·       Donanım, Yazılım ve Dokümantasyon ile ilgili tüm fikri haklar ve diğer entelektüel mülkiyet haklarının sahibi Şirket veya tedarikçisidir (duruma göre). Sözleşmenin ifası sırasında entelektüel mülkiyet hakları meydana getirilirse, bunlar münhasıran Şirket’e aittir.

·       Şirket adına tescil edilen ticari markalar, münhasıran Şirket’e ait olup, Alıcı bunları Donanım veya ambalajından veyahut etiketinden çıkartamaz, üzerinde düzeltme yapamaz veya silemez, Donanım’ı başka isim veya marka veya markalar altında satamaz, Donanım veya ambalajında veyahut etiketinde değişiklik veya modifikasyonlar yapamaz. Bu şart, Ticari Marka Sahibi Alıcılar ile yapılan Sözleşme’lere uygulanmaz.

·       Alıcı, ürünlerle ilgili olarak Şirket isminin, ticaret unvanının, ticari markasının veya diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarının Bölge’de yanlış veya uygun olmayan bir şekilde kullanılmasını öğrendiği anda durumu derhal Şirket’e bildirecek ve gereken tedbirlerin alınması için Şirket’e yardım edecektir.

·       Şirketin önceden yazılı teyidi olmadan, Alıcı;

·       Ticaret unvanı veya ticari marka kullanılması için Sözleşme veya ticaret unvanı ve ticari marka kullanılmasına hak veren başka bir belge imza edemez;

·       Bölge’de Donanım üzerinde kullanılmak üzere Şirket’in ticaret unvanını veya başka herhangi bir ticaret unvanını ya da ticari markayı veya bunlardan önemli derecede ayırt edilmeyen başka ticaret unvanı veya ticari markayı tescil başvurusunda bulunamaz;

·       Şirket’in Bölge’de ticaret unvanı veya ticari marka tesciline, kullanımına veya geçerliliğine itiraz edemez;

·       Şirket’e ait Yazılım ve/veya fikri hak tarafından korunan başka bir eser, endüstriyel tasarım, patent, know-how veya koruma altındaki Şirket’in başka bir eseri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket’in herhangi bir entelektüel hakkını her ne suretle olursa olsun kopyalamaz, tescil edemez, tescil girişiminde bulunamaz;

·       Sözleşme uyarınca Şirket tarafından kendisine teslim edilen herhangi bir know-how’u üçüncü kişilere ifşa edemez;

·       Alıcı, Şirket tarafından talep edilmesi halinde, Bölge’de herhangi bir ticaret unvanı veya ticari markanın tescil edilmesi konusunda Şirket’e tam destek sağlayacaktır.

·       Bu Sözleşme uyarınca Bölge’de tescil edilen herhangi bir ticaret unvanı veya ticari markadan doğan tüm haklar münhasıran Şirket’e ait olup, Şirket’in mülkiyetinde kalacaktır (Alıcı, Sözleşme uyarınca kendisine teslim edilen mülkiyet hakları dışında başka haklar talep edemez). Mülkiyet hakkı veya hakları otomatik olarak Şirket’e geçmediği durumlarda Alıcı’ya güvene dayalı olarak emanet şeklinde teslim edilir ve bundan dolayı Alıcı, Şirket tarafından talep edilmesi halinde, Şirket’in bu mülkiyet üzerindeki sahipliliğini ispat eden gerekli tüm belgeleri tanzim ve imza etmeyi kabul ve taahhüt eder.

·       Sözleşme’de, Sözleşme’nin feshedilmesi veya sona ermesinden sonra Alıcı’nın Şirket’in ticari markalarını kullanmaya son vereceği hükme bağlanmış olmasına rağmen, 10’uncu madde hükümleri, Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun sona erdirilmesi veya feshedilmesi durumunda da yürürlükte kalacaktır.  

 

·       FESİH

·       Alıcı;

a) ödenmesi gereken bir borcu zamanında ödememesi veya Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ya da

б) faaliyetine son vermesi veya faaliyetini tehlikeye düşürmesi veyahut aktiflerinin tamamı veya bir kısmı üzerinde tasarruf yetkisine sahip tasfiye memuru atanması ya da tasfiye kararı alınması için hissedarlar genel kurul toplantı davetiyesi çıkarılmış olması;

в) dolandırıcılık veya ihlal nedeniyle sorumlu tutulması veya

г) Donanım’ın distribütörlüğünü kapsayan faaliyetinin tamamına veya önemli bir kısmına son vermesi ya da Donanım’a rakip ürünler satan bir holdingin iştiraki veya söz konusu holdingin iştirakinin veya başka bir şirketin bağlı ortaklığı haline dönüşmesi durumunda, Şirket, Sözleşme’nin feshedilmesi için Alıcı’ya derhal yazılı bildirim gönderme hakkına sahiptir.

·       Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi veya feshedilmesi durumu, tarafların sözleşmenin feshedilmesine veya sona ermesine kadar olan süre içerisinde Sözleşme’den doğan veya doğabilecek hak ve yükümlülüklerini ve Sözleşme’nin herhangi bir sabit nitelikteki hükmünü (gizlilik ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümler gibi) etkilemez.

 

 

·       İHRACATIN KONTROLÜ

·       Alıcı, ihracatın kontrolü hakkında Bulgaristan Cumhuriyeti mevzuat hükümlerine ve aşağıda sayılanlara uymakla yükümlüdür.

·       Başka herhangi bir Donanım veya Yazılım’ı kullanmamak;

·       Donanım’ı satmamak veya üzerinde tasarrufta bulunmamak ve dolaylı veya dolaysız olarak üçüncü kişilere yasaklanmış amaçlarla kullanım için Yazılım lisansı vermemek;

·       Alıcı, sattığı veya üzerinde başka şekilde tasarrufta bulunduğu her Donanım veya Yazılım için son kullanıcı bilgisi talep etmek ve Donanım veya Yazılım’ın yasaklanmış kullanım için kullanılmayacağı hakkında araştırma yapmak ve bilgi toplamak ve talep etmekle yükümlüdür.

·       Alıcı, ihracatın kontrolü hakkında Bulgaristan Cumhuriyeti mevzuat hükümlerini ihlal eden başka donanım veya yazılım kullanmasından dolayı Şirket’in uğrayacağı tüm zararları ve ileri sürülecek taleplerle ilgili tüm giderleri karşılamakla yükümlüdür.

 

 

·       HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ

·       Şirket, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlüklerinin tamamını veya bir kısmını bağlı ortaklığına, iştirak şirketine, aynı holding çatısı altında başka bir iştirak şirketine veya herhangi başka bir kişiye devredebilir.

·       Alıcı, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini başkalarına devredemez, farklı bir şekilde kullanamaz ve Şirketin önceden yazılı izni olmadan alt distribütör tayin edemez.

 

 

·       NİHAİ HÜKÜMLER

·       Şirket’in bu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını kullanamaması veya uygulayamaması, bu hak veya haklarından feragat anlamına gelmediği gibi, ileride başka bir hakkını kullanmasına da engel teşkil edemez.

·       Donanım veya Yazılım’ın kullanılması veya uygulanması hakkında yöntemler ile Donanım veya Yazılım’ın kullanım amaçları konusunda Şirket tarafından veya onun adından Alıcı’ya verilen tüm yazılı veya sözlü öneri ve tavsiyelerden dolayı Şirket sorumluluk taşımaz.

·       Şirket tarafından Sözleşme uyarınca veya Sözleşme’den dolayı Alıcı’ya teslim edilen herhangi bir yazılı belgenin içeriğinde yer alan veya başka bir şekilde bildirilen çizim, fotoğraflı açıklamalar, spesifikasyon, performans verileri, boyut ve ağırlık bilgileri v. b. Şirket tarafından en doğru bilgiler olduğuna inanılarak teslim edilir. Ancak Şirket tarafından yayınlanan güncel yazılım spesifikasyonları Donanım veya Yazılım’ın açıklaması olmayıp, doğru olduklarına dair herhangi bir garanti verilmemekte ve Şirket’in bir beyanatı olarak kabul edilmemektedir.

·       Şirket tarafından Sözleşme’nin ifası sırasında uygulanan hiçbir yasak, gecikme, eksiltme, af veya Alıcı’ya tam zamanında teslim etme durumları hiçbir şekilde Sözleşme’den doğan hakları etkilemez, sınırlandırmaz veya zedelemez.

·       Alıcı, Şirket’in önceden yazılı muvafakati olmadan Sözleşmenin tamamını veya herhangi bir kısmını değiştiremez, başkalarına devredemez veya başka bir şekilde kullanamaz.

·       Alıcı ile Şirket arasında akdedilen Sözleşme, Alıcı ile Şirket arasında bir iş ortaklığı kurulduğu veya Alıcı’ya Şirket’i taahhüt altına sokma veya bağlama hakkı verdiği veyahut Alıcı’nın Şirket adına aracısı veya Alıcı’nın bir Donanım alıcısından farklı olarak başka bir sıfatla hareket etme hakkı verdiği anlamına gelmez.

·       İşbu Genel Şartlar’ın içerdiği hükümlerden birinin hükümsüz veya uygulanamaz olması, Genel Şartlar’ın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Bu durumda Genel Şartlar, söz konusu hükümsüz veya uygulanamaz hükmü içermedikleri şeklinde yorumlanacak ve Alıcı’nın ve Şirket’in hak ve yükümlülükleri kalan hükümlere göre yorumlanacak ve uygulanacaktır.

·       Bu Şartlar kapsamında taraflar arasında yazışmalar ve fatura gönderimleri birinci sınıf posta veya faks yoluyla ilgili tarafın genellikle iktisadi faaliyetini gerçekleştirdiği yere veya o ilgili tarafın diğer tarafa bu amaçla bildirdiği başka bir adrese yapılacaktır.

·       Sözleşme’de aksi belirtilmemişse, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek tüm ihtilaflar tarafların karşılıklı serbest iradeleri ile Bulgaristan Cumhuriyeti ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çözüme ulaştıracaktır. Sözleşme’de aksi belirtilmemişse, taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili veya Sözleşme’den dolayı ya da Sözleşmenin uygulanmasından, uygulanmamasından, geçersizliğinden, yorumlanmasından, sona erdirilmesinden veya eklerinden ve yeniliklere göre güncellenmesinden dolayı doğacak tüm ihtilaflar, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Arbitraj Mahkemesinin Arbitraj Anlaşmalarına Dayalı Hukuki İhtilafların Çözümüne Dair Kurallara göre çözüme ulaştırılmak üzere Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Arbitraj Mahkemesine havale edilecektir.